HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 33

JPEG (Deze pagina), 709.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

I
31
hij verdwaald was. Maar alles te vergeefs. Ik zal ’t een en
ander opgeven van hetgeen er ook na zijne lange rede-
voering nog duister bleef`.
Zoo donker als de nacht bleef nog altijd het tloers,
‘ waarin de overeenkomst van den Heer van Vnrssmemï
met den Heer Bakn (de toezegging vanf50,000 als vaste
winst in de onderneming) gehuld was. Van welken aard
j was die overeenkomst? Ook de voortreffelijke Prxnun
trachtte op züne manier te betogen, dat die overeenkomst
was gesloten, toen het voornemen bestond de vervaardi-
ging van de plaatjes en het munten gelijk aan te beste-
den. Zij zou dus op die gelyktgdige aanbesteding betrekking
hebben.
uMaar," zegt de Heer VAN Hoëvnnn zeer te regt, nin-
dien dit het geval was, dan verviel ook eo ipso de over-
j eenkomst, toen het Gouvernement besloten had, om die
gelyktgdige aanbesteding niet te doen plaats hebben en den
muntslag aan den muntmeester op te dragen. Dan kwam
van de zijde van den muntmeester niet te pas, dat hij
later verklaarde, nvan alle deelname in de zaak af te zien,"
want de zaak zelve was vervallen. op het oogenblik dat
de gelgktgjdige aanbesteding niet zou plaats hebben."
` De zaak bläjft dus altijd even duister, ook na ’t lieht dat
Z de Heer PAHUD trachtte te ontsteken. En ’t is toeh van
veel belang, dat men dat goed wete. Denk er maar aan,
wat de Heer Vnomk van zijne uaehting en vriendschap"
j voor den Heer BAKE zegt.
Even duister bleef het, wanneer de Muntmeester voor de
j hem toegezegde f 50,000 heeft bedankt. De Heer PAHUD
l sprak er over, als of dit zou geschied zijn zóódra de rnuntslag
« van het vervaardigen der duitenplaatjes was afgescheiden.
Maar hij helderde volstrekt niet op, hoe ’t dan mogelijk was,
dat de Heer VAN VLISSINGIGN verklaren kon, dat dit eerst
acht dagen vóór de aanbesteding heeft plaats gehad. En