HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 32

JPEG (Deze pagina), 674.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

rt e l

‘ en
ringen op de vragen van den Heer VAN GOIJSTEIN. Wat
had de Kamer te maken met de grieven van den Heer
PAHUD tegen gezegde fabriekanten? Wat met het oordeel
van den Heer PAHUD over het dagblad ude Indier"? WVas
dit om de aandacht af te leiden van de vragen, die de ­
Q Heer VAN GOLSTEIN hem gedaan had?
Nu eindelijk, na deze zeer lange en ter zake weinig af-
doende redevoering, begonnen ook anderen dan de trouwe j
j` keurbende van het Ministerie zich met de zaak te bemoei-
jen. Daar behoorde moed toe. Men had gezien, hoe de
j Ministeriële leden bejegend waren, toen zich durfden
verstouten, in deze questie ophelderingen te vragen. Daar-
uit was af te leiden wat hun te wachten stond, die niet
voor trouwe aanhangers en blinde volgelingen van de Mi-
i nisters gehouden werden, nu zij zich op dat terrein durf-
den wagen. 't VVas toeh duidelijk, dat men wel veel sprak
van zijne zucht, om de zaak tot klaarheid te brengen,
maar dat men het hun zeer euvel duidde, die na de on-·
sterfelijke phrase betreffende Mona en de eerlijkheid, nog
meer durfden vragen.
De Heeren VAN Bossn, VAN Eek, IIOYNCK VAN PAPEN-
DRECHT, enz. lieten zich eehter niet zoo gemakkelijk afsehrik~
ken van ’t geen zij hun pligt rekenden. Zij toonden ten
duidelükste aan, dat de zaak, wel verre van door de re- `D
devoering van den Heer PAIIUD tot klaarheid te zijn ge-
komen, juist door hetgeen hij had medegedeeld nog veel
bedenkelijkcr was geworden. Zn wezen op de talrijke nieuwe
j bezwaren, die waren opgerezen uit de antwoorden van den g
‘ Minister, zonder dat iets van 't geen de Heer VAN GOLS'l‘EIN
l had gevraagd voldoende was beantwoord. j
j De Heer PATIUD zat deerlijk in het naauw. In eene tweede A
zeer lange en treurige redevoering (hoe zijne longen het
dien dag niïhielden, begrgp ik nog niet), spande hij zijne
laatste krachten in, om te geraken uit den doolhof; waarin

·
l
l
I