HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 31

JPEG (Deze pagina), 705.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

_ e- ·­-­---~+­­ V­_V _
29
Minister van Koloniën. heeft zeer lang en veel gespro-
ken, maar hij heeft eigenlijk niets gezegd, niets opge-
l1elde1·d. _
begon met er zich over te beklagen, dat men de
zaak zoozeer had geëxploiteerd. uDoor den spreker uit
Utrecht, nzeide hij, nis beweerd, dat over deze zaak iets
geheimzinnige lag. Wat mij en het aandeel, dat ik daarin
_ had, betreft, wenseh ik mij te beijveren, om dat be-
weerde geheimzinnige geheel te doen verdwijnen. Er is mij
veel aan gelegen, dat zulks plaats vinde, want ik herinner
mij niet, dat ooit eene zaak zooclcmig geëxploiteerd is als de
aangelegenheid, waarover ik nu ga spreken.’°
Die was raak, mijne Heeren! WINTGENS en VAN GOI1STEINl
Want gij waart degenen, die het vuurtje hadt aangestookt`;
gij waart bijna de eenigen, die over de gansehe zaak hadt
gesproken. moeten erkennen, dat gij het met de meeste
bescheidenheid en kieschheid hadt gedaan-en zie! nu
wordt u verweten, dat de zaak, die u hebt aangetrok-
ken, is ugeëxploiteerd!" Wat moet uw ministrieel gemoed
bitter zijn gegriefd door deze kastijding van den vergram­
den Minister!
In eene zeer lange redevoering dischte de Heer PAHUD
nu een langdradig verhaal op, waarin niets nieuws voor-
i kwam; hield eene pleitrede tegen de bestaande inlandsche
koperfabrijkanten; sprak eene treffende boetpredikatie uit
tegen het dagblad ude Indiër"' ­- maar gaf geene ophelde-
mogen niet veronderstellen, dat het tusschen den Heer VROLIK
en den Heer VAN GOLSTEIN een afgesproken spel was. nVraag mij
nog maar eens naar dat proces verbaal, en dan zal ik ’t u geven,
want ik zie toch wel, dat het niet houdbaar is, dat stuk terug
te houden." Ten einde de eenvoudige lieden, die dit uit het ge-
beurde misschien mogten opmaken, uit deze dwaling te brengen,
deelen wij als onze meening mede, dat zulk GCl1l{ll1Cl1tSlJ8llZCl1il]­
derlijk aan den e1·nst van een drama zou wezen, dan dat wij het
zouden durven aannemen.