HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 29

JPEG (Deze pagina), 703.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

--*.”.*****.. .* *.** _`
27
Heer vAx GOLSTEIN, eene vericecrcle Zoryzetssiziy plaag; mm
V dit Arti/cel der wet.
L 3°. Maar de Heer VAN GOLSTEIN meende, ndat de groote
i vraag in deze kwestie is: was bij gelegenheid der aanbe-
Q steding aan de mededingers bekend gemaakt, dat op
g zoodanigen vrüdom konden rekenen? Was dit hun niet
{ alleen toegezegd, maar ook in de voorwaarden van aan-
_; besteding opgenomen, zoodat daarop met zekerheid kon-
den staat maken? Was dit het geval niet en kon het
. alleen aan een enkelen hunner bekend zijn, dan moesten
, natuurlijk diegenen, die daarop meenden geene aanspraak
ä te kunnen maken, op minder gunstige voorwaarden over-
gegaan zijn tot de aanbesteding, dan de eerstgemelden.
40. En eindelijk vroeg de Heer VAN Gonsrrnm: nwat is
er nu verder van die overeenkomst, die heeft plaats gehad
tusschen den aannemer en een ambtenaar, die aan het
hoofd der Munt is geplaatst'?
uDie overeenkomst is tot stand gekomen. Tussehen die
beide partijen is overeengekomen, dat zij zich zouden be-
lasten met de vervaardiging der plaatjes en met de aan-
munting daarvan. Maar was nu daarbij overeengekomen,
dat degene, die zich met de vervaardiging dier plaatjes
’ belastte, eene aanzienlijke uitkeering zou doen aan den-
gene, die de aanmunting op zich nam? En welke reden
bestond er voor zoodanige bepaling? 1)
uZal men niet kunnen zeggen, dat er bij de Regering
eene zekere voorliefde bestond voor éénen Aannemer bo-
ven de andere mededingers zoodat hy eigenlijk degene
was, dien de Regering op het oog had om hem met deze
1) Men ziet dat de Heer vnu Gonscrmn, even als wij, ook maar
niet kon begrüpen, wat den Heer van Vrassmenn bewogen kan
hebben, om aan den Heer Bruin f 50,000 als vaste winst te ver-
zekeren. Zou hij het nu begrijpen? Eilieve! laat hij dan zoo goed
zijn het te zeggen, want wij, en allen die wij er over gesproken
hebben, weten nog altoos geen antwoord op die vraag te geven.