HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 28

JPEG (Deze pagina), 675.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

Ip? I il ii? v` i W i i
I
‘ 26
llij scheen, ook na de verklaringen en aandoenlijke
betuigingen van den Heer Vnomx, de noodzakelükheid te
gevoelen van meer licht in deze duistere aangelegenheid. i
Het scheen hem veel moeite te kosten; hij verklaarde zelfs,
udat het eene zaak was niet zeer aangenaam om te behan­ ;
. delen,"-­- en dat zijn wij volkomen eens, - maar hij ging er
toch toe over. nEr is" zeide hij, uveel geheimzinnigs en raad- I
selaehtigs over dien maatregel verspreid, en ik geloof dat het ·
j` dus in ctZZen opzzlqzfe in het belang der Regering is om dat op te i
heZcZe·re7z". Hij was alzoo van meening, dat het provoceren j
I van een onderzoek in die zaak juist geen bewüs was van A
vijandsehapjegens de Ministers, ook niet na de tretïende I
phrase van den Heer Vnomk over de eerlijkheid en Momá.
De punten, waaromtrent de Heer VAN Gonsrrnm nadere
I opheldering begeerde, waren:
10 het proeesverbaal omtrent het verhandelde in de
Conferentie in het Kabinet van den Minister van Finan-
tien, op S October, ’t welk de Heer Vnomrc geweigerd
had over te leggen, maar waarvan de overlegging den
Heer vA:< Gonsirmnv volstrekt noodzakelijk scheen.
2° de verleende vrüdom van inkomende regten voor den
invoer van koperen plaatjes. vroeg zieh af of de Regering
bevoegdheid bezat om dien vrijdom te verleenen, en wan-
neer hij het oog sloeg op Art. 3 van de wet van i
1 September 1854;, dan vermeende hij, die vraag ont-
kemteml te moeten beantwoorden. Vrijdom kan verleend
worden bij den invoer van groiidstoiïen, die eene bewer-
I king hier te lande moeten ondergaan, ten einde vervol-
j gens weder naar het buitenland te worden uitgevoerd;
maar hier had een invoer van koperen bladen plaats, ten
I einde daaruit duitenplaatjes te vervaardigen, die vervol-
I gens alle hier te lande moesten worden gestempeld, ten
einde daarna naar eene van ’s land bezittingen te worden
Q uitgevoerd. Hier heeft dus, naar het inzien van den
I
V
I
I