HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 27

JPEG (Deze pagina), 710.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

25
gestrengheid cn onuitvoerbare voorschriften van het bestek
vooral de buitenlandsche concurrentie had afgeschrikt.
De Heer BAKE heeft, blükens de verklaring van den
Minister van Kolonien, over die voorwaarden van het
bestek geadviseerd, en wel (volgens de tijdsopgave van
den Heer VAN VLISSINGEN) op het oogenblik, dat hij nog
het vooruitzigt had op eene Vaste winst van f 50,000, zoo
de onderneming van het Amsterdamsche huis tot stand kwam.
K- Weet de Minister van Finantien, als hij dit alles be-
denkt, nog geen antwoord te geven op zijne vraag: nwel­
ken invloed kon die ambtenaar op de gunning hebbcn?"
dunkt de Heer VROLIK moet dringend verlangen,
dat deze zaak naauwkeurig worde onderzocht, want hij
heeft verklaard, dat de Heer BAKE ook nu nog op zijne
vriendschap en achting aanspraak mag maken; en hij
heeft tevens in de Kamer gezegd: ulVij, de Ministers, zul-
len, welke aamnerkingen men ook maken moge op ons
gedrag als Minister, ons nooit en door niemand dien titel
en die kroon (vom eerlyk mom) laten ontrooven."
IV.
hebbe11 slechts een enkelen blik geworpen op het
_ eerste bedrijf van het drama nde duitenplaatjes," in de
5: Tweede Kamer gespeeld. Dat eerste bedrijf (de inter»
pellatie van den Heer Wïnrenus) liep ten einde, zonder
dat zelfs de ultraministeriele leden der Kamer bevredigd
waren. Ofschoon de Heer VROLIK de schim Van Momá
had ingeroepen, en van uzijne eerlijkheid" en uzijne kroon"
had gesproken - de Heer VAN GOLSTEIN, een der trouwste
volgelingen van het Ministerie, (de Orestes van zijn Pylades
V VAN HALL, zoo naauw te zaam Verbonden, dat zij waren als
twee handen op één buik) meende bij de behandeling van het
Eyde Hoofdstuk: (Kolonien) op den 8**°“ December, een
tweede bedrijf van het drama te moeten laten opvoeren.