HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 26

JPEG (Deze pagina), 671.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

,r’?’ ·
. j'
, - 24
houden ons provisioneel aan den laatste, omdat hij,
in deze geheele zaak, bewijzen heeft gegeven van waarheids­
liefde zonder aanzien des persoons.
Maar dan vragen blijven al de gevolgtrekkingen,
die de Minister afieidde uit de beschuldiging, welke 1nen
tegen den Heer BAKE bij hem inbragt, niet onaangeroerd
i en volkomen in haar geheel?
De Minister vraagt met eene treffende Naïviteit. nWel­
. ken invloed kon die Ambtenaar (de Muntmeester) op de 0-
l gunning hebben?" Wij antwoorden: Die Ambtenaar is door
, den Minister van Kolonien geraadpleegd over de voor-
I waarden van het bestek, en 1nen mag wel aannemen,
dat ze, wat het technische gedeelte betreft, van hem
afkomstig zijn. Welnu, indien die voorwaarden, juist wat
V het technische betreft, eens zoodanig gesteld waren, dat
het bijkans onmogelijk ware er aan te voldoen; zou
dan niet ligt menigeen zijn afgeschrikt, om anders dan
tegen zeer hooge prijzen deel te nemen aan de mededin-
ging, behalve hij die verzekerd was, dat men op hem niet
zoo naauw zou toezien? En zou de man, die f` 50,000 aan
den Muntmeester als vaste winst had toegezegd, niet alligt
in de ineening kunnen verkeeren, dat diezelfde muntmeester,
die de plaatjes moet munten, welke hij, aannemer, ver- _
vaardigt, zijnen invloed juist niet ten nadeele van den 5:
man zal gebruiken, wiens onderneming hem f' 50,000
opbrengt?
beweren volstrekt niet, dat het zoo gebeurd is.
j Maar in den tegenwoordigen stand der questie zal die
‘ schijn er altijd op blijven kleven. De Heer vAN Hoëvmm
l beweert, in zijne memorie van Beantwoording, dat het
j Gouvernement thans ongeveer vier tonnen gouds op de geheele `
operatie te veel betaalt; en dat die waarschünlijk zouden
zün bespaard gebleven, indien men niet door de noodelooze
> '
s
I