HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 23

JPEG (Deze pagina), 718.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

21
prijs stellende en met het doel om hem voor de zaak
te behouden, hem cene winst verzekerde van f 50,000.
Merkt gij niet het groote onderscheid? Dat was immers
geene nhoogst belangrijke som"; dat was geene ubelofte";
daarin werd van het uingeval van de gunning der aan-
besteding" geen woord gesproken. Merkt gij wel al het
sehandelijke der aantijging en het hoogst eenvoudige
_ en onschuldige van ’t geen er eigenlijk gebeurd is?
j Gevoelt gij niet, dat de Heer V1z0L1K gelijk had, toen
hij verklaarde, dat hij, indien 't eerste waar was geweest,
den Heer BAKE zijne nachting en vriendschap" moest
ontzeggen, maar dat hij, nu het tweede geval gebleken
is, hem die voortduring, mag blijven schenken?
Er is nog eene tweede reden, waarom de Ileer Vnomk
zijne nachting en vriendschap" aan den Heer BAKE blijft
schenken. Indien de laatste deel had genomen in de on-
,, derneming, van den Heer van Vmssixenu, toen aan hem,
in zçjne betrekïcing van Munlmeester, de mzmtslag werd op-
geclragen van dezeyde muvztplaayes, wel/ce de Heer VAN VLIS-
smenn zou beaver/cen, dan schijnt de Heer VROLIK dit niet
te kunnen goedkeuren. Dit althans meenen wij te mogen
opmaken uit hetgeen de Minister den 5“°“ December l.l.
j daarover gezegd heeft. Maar de zaak is zoo belangrijk en
gi`; zijne woorden zijn zoo Fopmerkclijk, dat wg Z. E. zelve
j hier sprekende willen invoeren:
nGij zult u herinneren, Mijne Heeren! dat mijn ge-
aehten ambtgenoot (den Minister van Koloniën) oorspron-
y‘ kelijk het voornemen heeft bestaan, de vervaardiging der
Y duitcnplaatjes gelijktijdig met den muntslag aan te besteden.
j Dat voornemen is lang gekoesterd en er waren zelfs, zoo
i ik mij niet vergis, reeds plannen van aanbesteding in dien
j tijd. Wüäl`Om men daar later van is afgeweken, is u bij l
l de behandeling van de bedoelde wet in de maand Maart
gebleken. Ik behoef u dat niet te herinneren. Toen nu het
E