HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 22

JPEG (Deze pagina), 683.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

jl .
20
met de nhoogaehting" en de nvriendschap" uit geweest,
Men lei hem, volgens den Heer Vnomx, ten laste:
uDat door den aannemer der levering van de koperen
plaatjes eene belofte was gedaan aan den Muntrneester,
om hem, in geval van de gunning der aanbesteding, eene
· hoogst belangrijke som te zullen uitkeeren."
Hoogst opmerkelijk zrjn de redenen, die de Minister
opgeeft, waarom hij dit voor zulk eene zware besehuldi­ __
e ging tegen den Muntmeester hield. nlk vraag u" zei de t
Minister, nwat is de beteekenis van zoodanige aantijging,
l wanneer men komt zeggen: een Ambtenaar zal eene
bepaalde som ontvangen als eene levering gegund wordt
aan een bepaald fabriekant? -­ Welkeii invloed nu, vraag
ik, kon die Ambtenaar hebben gehad op de gunning?
’ Naar het mij voorkwam, was het eerder eene beschuldi-
ging tegen mijn Ambtgenoot (den Minister van Kolonien),
want deze is het die de levering heeft gegund. Men i
zou er dus bijna uit moeten opmaken, dat de beschul-
diging werd bedoeld, als zou die belofte aan den Mi-
nister gedaan zijn, en deze de beloofde som met zijne
Ambtenaren gedeeld hebben."
Om deze redenen hield de Minister het voor zulk eene
zware beschuldiging tegen den Heer BAKE: ndat door den gt
Aannemer van de koperen plaatjes eene belofte was ge- ïi
daan, aan den Muntmeester, in geval van de gunning
der aanbesteding, eene hoogst belangrijke som te zullen
uitkeeren." Maar ’t is den Minister gebleken dat dit
eene geheel valsehe beschuldiging was: de Aannemer van ,i
j de koperen plaatjes heeft geene belofte gedaan aan den
, Muntmeester, om hem, ingeval der gunning, eene hoogst
l belangrijke som te zullen uitkeeren. Niets van dat alles
A is gesehied. ’t Is ondeugende laster. Niets anders is er
gebeurd, dan dat, vddr de aanbesteding, de Heer vAN
J VIllSSINGPJN,7` als op de deelname van den Heer BAKE
I
s
»
U
n
I