HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 21

JPEG (Deze pagina), 717.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

i9
beide, over de wijze van uitvoering. die gelegenheid nu
had de Amsterdamsche fabriekant aan den Muntmeester ge-
zegd: indien gij mij vrij laat de zaak zoo te behandelen,
garandeer ik u eene zekere som als vaste winst/’ Hieruit
schijnt dus ten duidelijkste te blijken, dat de Heer BAKE
bh de geheele onderneming niet anders te doen had ­­­
dan de f 50,000 in ontvangst te nemen. Is dat natuur-
lijk? is dat begrijpelijk? Zou de Heer VAN VLISSINGEN
lil hem die som, alléén uit vriendschap of toegenegenheid
of uit welke andere edele drijfveer, hebben willen schenken?
Maar de Minister van Finantien, schijnt in dit alles noch
onkiesehheid, noch onbetamelijkheid te zien. heeft
de geheele questie behoorlijk onderzocht, en het resultaat
dat hij verkreeg, is eene volkomen vrijspraak van den
Muntmeester. Ik wensehte te weten,," zoo sprak hij deu
5 December in de Tweede Kamer, of de Ambtenaar
(BAKE), dien ik altijd heb hooggeacht - en ik schroom
niet het te zeggen - dien ik vriendschap heb toegedra­
gen en van wien het mij in de ziel leed zou hebben ge-
daan, als ik hem die vriendschap en achting zou hebben
moeten ontzeggen, ­-­ ik meest weten, zeg ik, of die Amb-
tenaar dat nog waardig was. En het is my voldoemle ge-
bleken, dat /z§ clcmrop mag blgïven acmspraa/c ma7ce72."
` G Gaan wij na, W2L2.l‘OH1 de Heer Vnonri; meent, dat de
Muntmcester nog altijd op zijne uhoogachting en vriend-
schap" aanspraak mag blijven maken.
Dat de Heer BAKE eene overeenkomst aanging met den J
, Heer VAN VLISSINGEN, waarbij dien Ambtenaar door den i
laatste uit eene aanneming en leverantie aan den Staat,
l als vaste winst, eene som van f 50,000 werd toegezegd,
T daarin ziet de Heer Vnomk niets, dat afkeuring verdient. I
Maar de Heer Vnonua zou het den lVIuntmeester zeer
A ten kwade hebben geduid, indien gebleken was, wat men
[ hem aanvankelijk scheen te laste te leggen. Dan was het i
; 1
i t
r