HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 19

JPEG (Deze pagina), 734.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

in nr-­w­'r_v nvwr ­ , __ _ . `gxae ., .­­.- 2-- - ,_.,.­....‘·‘:%‘=="­ï== .'.. ~
F
I
17
Jlfemoric van becmtzuoording van den Heer VAN Hoëvnnn,
heeft gezien, hoeveel duisters en raadselachtigs in deze
zaak is, en l1oeveel schade, door de verkeerde wijze waarop
zij behandeld werd, de Staat schijnt gelede11 te hebben.
bepalen ons bij enkele punten. Daaruit zal blijk-
baar worden, dat de Ministers, W3.1]HGBl' zij werkelijk wil-
_ len doen wat de Heer Vnomk omtrent Momê en de eer·=
lijkheid heeft gezegd, wanneer zij zich ndien titel en die
kroon" niet willen late11 ontroove11, thans verpligt zijn, zel-
ven omtrent de geheele zaak een nader o11derzoek te ver-
langen.
«,Het is een erkend feit" zegt de Heer vAN Hoëvnnn in
zijne Me1norie van beantwoording, ndat er eene overeen-
komst is aangegaan tusschen den Muntmeester en den
tegenwoordigen aannemer van het verwerken en smelten
der duitenplaatjes voor Oost­Indië, betrekking hebbende op
deze zelfde aangelegenheid. Het is een even erkend feit,
dat door dien aannemer ee11e som vanf50,000 is ver-
zekerd als vaste winst, onverschillig of de onderneming
winst of verlies zou afwerpen, en dat zij door dC11 aan-
nemer aan den muntmeester werd toegezegd, met het doel
nom hem voor de zaak te behouden." Er wordt voorts
beweerd, dat de muntmeester later van alle deelname in
de zaak heeft afgezien.
kunnen deze handelwijze van den Heer BAKE niet
goedkeuren. Een landsambtenaar, die door de betrekking
welke hij sedert zeven of acht jaren bekleedt schatrijk
is geworden, moest op zulk eene manier niet spekulercn
op de schatkist van het la11d, waaraan hij zoo vele wel-
daden heeft te danken. Want wat is het anders? Die
f50,000: welke hem werden toegezegd, zonder dat hij er
iets voor behoefde te doen en alleen nom hem voor de
zaak te behouden," zouden natuurlijk bg slot van reke-
lllllg van ’s lands penningen moeten komen. De Heer VAN -
2
l
I
l