HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 18

JPEG (Deze pagina), 688.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

lu" ' ' - -­­­.à­,)­ glnéwr _ `
16
zonderlinger en duisterder. Eerst meende men vrij alge-
meen, dat de Ministers de bezwaren, die waren ingebragt,
gemakkelijk zouden kunnen ophelderen. Maar toen men
den ganschcn dag had doorgebragt met vragen en hooren
F bleek het, dat op die wijze geen meer licht te verkrijgen
was. En thans is de zaak van eenen geheel anderen aard
geworden, dan toen de Heer Vnomx over Momá sprak. _
l Zonder nadere ophelderingen; zonder de verklaring van
l vele gewigtige punten in deze zeer duistere aangelegen-
j· heid, die bij de discussiën van veel grooter beteekenis
· is geworden, dan zij aanvankelijk scheen; zonder de be-
wijzen, of dat er geene misslagen zijn gepleegd, of dat
de fouten die men beging alleen aan dwaling zijn toe
te schrijven, ­­­ zonder dat licht, zullen de woorden van
den Minister omtrent Mome, toen ze uitgesproken werden
ongepast en overtollig, thans niet meer in staat zijn, om
verdenkingen en vermoedens weg te nemen, die op geene
Nederlandsche Ministers mogen kleven.
III.
Het lust ons niet de geheele geschiedenis en het gansche
drama der uduitenplaat_jes" hier breedvoerig uit een te
zetten. Die alles naauwkeurig en in bijzonderheden wil
leeren kennen, leze hetgeen in de Kamer daarover is
1 voorgevallen en de gewisselde stukken, vooral de Memorie
J van beantwoording van den Heer wm Hoëvnnn, op het
) voorloopig verslag der Commissie van Rapporteurs betrek·
j kelijk zijn voorstel tot het houden eener enquête. Trou-
j wens, ’t is ons gebleken, dat de zaak vrij algemeen ge-
kend wordt, en dat daaromtrent eene belangstelling bij het
publiek bestaat, die, wanneer het aangelegenheden van den
Staat betreft, maar zelden wordt opgemerkt. Vooral is
i die belangstelling grooter geworden, nadat men uit de