HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 16

JPEG (Deze pagina), 697.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

{ga "“""` uw s-~ »-·«-eee e . , .
v
14
De Commissie van rapporteurs heeft verslag gedaan van
’t geen er tusschen haar en den Minister van Koloniën is
voorgevallen, maar schijnt niet bevredigd te zijn. Althans
de Heer WINTGENS, een van de warmste aanhangers van i
, dit Ministerie, rekende de zaak gewigtig genoeg, om haar
r op nieuw ter sprake te brengen. In de zitting van 5 De·
; cember ll. nam hij de vrijheid, nadere ophelderingen van
den Minister van Financiën te vragen.
{ En het was in antwoord op die interpellatie, dat de
­ Heer VROLIK verklaarde: dat de Ministers den titel van
j eerlyk man zich niet zouden laten ontrooven.
‘ Niets anders, niets meer en niets minder, was er ge-
heurd. ’t Waren bijna alleen leden van de Ministeriële
partij, die in deze zaak gehandeld hadden; niemand der
zoogenaamde oppositie had nog een woord gesproken; de l
Heer Winwenns, de warme vriend van het Ministerie, j
was de woordvoerder geweest, ·­ en toch stelde de Heer
VRoL1K het voor als of men het op den titel van weer- _
lijk man" der Ministers gemunt had, en rekende hij zich
verpligt op zijne hoede te zijn, dat men hem ndie kroon"
niet ontroofde. J
Indien iemand het op den titel van ueerlijk man" des
Ministers gemunt had, indien iemand hem udie kroon"
wilde ontrooven, dan zou daaraan wel niemand anders
schuldig kunnen zijn dan de Heer WINTGENS; want hij
alleen had zich verstout inlichtingen te vragen. Maar
g van zulk een echt Ministeriëel gemoed kon zelfs de Mi-
‘ nister, hoe bijzonder kitteloorig hij zich ook overigens in
, deze zaak der uduitenplaat_jes" mogt toonen, zoo iets toch
j moeijelijk veronderstellen. ’t Is ons dus nog een raadsel
l waarom de Heer VR0L1K gemeend heeft, die klinkende
phrase omtrent Mons bij zulk eene gelegenheid in ’s v
Lands vergaderzaal te moeten doen hooren. 't Is ons
p een raadsel, hoe de Heer GROEN VAN PR1¤s·rnR¤R, in zijnen j
j I
ä