HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 15

JPEG (Deze pagina), 716.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

{
13
De Commissie, afgeschrikt door den droevigen uitslag
harer poging, om van den Minister eenvoudige en duide-
delijke antwoorden te verkrijgen, bepaalde zich er toe, om
deze quasi­opheldering, die de zaak even duister liet, in
haar verslag op te nemen, en ging over tot een derde punt.
Zij gaf te kennen onderrigt te zijn, ­dat ter zake der be-
bewuste aanbesteding vroeger zekere overeenkomst zou heb-
ben bestaan tusschen den Muntmeester en den tegen-
woordigen aannemer, den Heer VAN Vmssmenn, van welke
overeenkomst de eerstgenoemde weinige dagen voor de
aanbesteding zou zijn teruggetreden; dat ter dier zake eene
Conferentie had plaats gehad aan het Ministe1·ie van Fi-
nanciën, en dat van het verhandelde in die Conferentie
een procesverbaal was opgemaakt. Daar het belang van
den Staat bij een en ander betrokken kon zijn, vroeg de
Commissie, of het bedoelde procesverbaal, hetwelk waar-
sehijnlijk daaromtrent genoegzaam licht verspreiden zou,
niet kon worden medegedeeld.
De Minister van Koloniën antwoordde hierop, dat hij
persoonlijk geen bezwaar had tegen de mededeeling van
dat stuk, maar gat; na een kort tijdsverloop, schriftelijk
aan de Commissie te kennen: uDat zijn ambtgenoot voor
de Finantiën bezwaar heeft tegen het overleggen van het
proces­verbaal der Conferentie van 8 October in zijn kabi-
_ net gehouden, vermits die Conferentie alleen ten doel heeft
« gehad de verligting van het administratief gezag omtrent
een speciaal onderwerp, een onder het oppertoezigt van
het Departement van Financiën werkzamen ambtenaar be-
treffende."
zoo zwaar heeft doen wegen, indien men het niet bezitten van eene
fabriek over ’t hoofd wilde zien - waarom heeft men dan ten min-
te het werk niet op nieuw aanbesteed, toen er twee gegadigden wa-
ren, die hetzelfde aanbod deden?
(
l
1