HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 14

JPEG (Deze pagina), 734.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

yjï . ·
n
12
der drie perceelen of gedeelten, hadden ingeschreven, waar-
van één het derde deel leveren wilde voor f 29.19, en
dus voor 10 cents minder, terwijl de beide anderen dezer
inschrijvers een hoogeren prijs dan f 29.29 vorderden. Na-
b dat die uitslag der inschrijving aan de Regering bekend
V was, moest zij zich afvragen, of niet aan den laagsten in-
V schrijver één perceel en aan den Heer VAN VLISSINGEN
de beide overige perceelen konden worden toegekend.
j Daartegen bestond echter de zwarigheid, dat de voorwaar-
` den van aanbesteding van zulk eene toekenning van twee
l perceelen geen gewag maakten, zoodat de Heer VAN VLIs­
I SINGEN, zich op de letter dier woorden beroepende, tegen
zulk eene schikking kon opkomen, zoo als hij zich daar-
tegen ook verzet heeft ‘). Onder die omstandigheden meende
de Regering het geheele werk aan den Heer VAN VLISSIN-
GEN te moeten toekennen. Er bestond daarvoor te meer
aanleiding, omdat, toen later de laagste inschrijver voor
het eene perceel aangeboden had, geheel het werk Voor
_/`29.19 te Volvoeren, ook de Heer Van VLISSINGEN zijnen
aannemingsprijs met 10 centen heeft verlaagd, en dus de
zaak ten slotte werkelijk tegen het meest voordeelige cij-
fer voor den Staat is geregeld 2).
‘) Maar die zwarigheid kan niet lang bestaan hebben, want den
15*** Maart had de aanbesteding plaats, en reeds den volgenden
dag deed dc laagste inschrijver voor 1/e gedeelte van het geheel
i het aanbod, om de geheele massa voor dienzelfden prijs van
' f 29.19 aan te nemen.
I 2) Zonder nadere opheldering schijnt er toch nog altoos eene
‘ ` bijzondere voorliefde voor den Heer VAN VLISSINGEN bestaan te heb-
‘ ben. Die Heer had hooger ingeschreven, bezat geen fabriek, kon geen
j dc minste waarborgen aanbieden, dat het werk, met den zoo zeer
' Vercischten spoed, op den bepaalden tijd zou worden afgeleverd, en
toch droeg men het aan hem op, en ging een fabriekant voorbij,
die het noodige bezat, en aanbood de gansche massa voor den laag-
Z sten prijs te vervaardigen. Indien dan de spoed niet zulk een groot
l vereischte was, ofschoon de Minister dit bij andere gelegenheden
l
a
I