HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 12

JPEG (Deze pagina), 698.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

F ­ - -·- - ~_­­-..L_,..,.- _) ?-W ____ _;­«%·r-­«-‘ ó_v­ï_,ï-tTï­;____ ;ïIïï 4 èn Y i rw
10
En wat antwoordde nu de Heer PAHUD aan de Gom-
missie? Eene menigte woorden, maar die tot de zaak niets
afdeden. liep zoo wat in een cirkel rond, maar
helderde volstrekt de vraag niet op, die hem gesteld
was. Die vraag luidde: nwaarom hebt gij in de voor-
waarden van het bestek niet uw voornemen te kennen
gegeven om vrydom van regten te verleenen aan den aan-
nemer, wanneer hij koperen platen of repen wil invoeren?" W
Maar wat de Minister zeide kwam hierop neder: ode wet
’ geeft mü de bevoegdheid, om in zekere gevallen vrijdom
te verleenen, en van die bevoegdheid l1eb ik gebruik
gemaakt?
uZeer wel," hernam de Commissie," maar waarom hebt
gij in ’t bestek niet te kennen gegeven, dat dit uw voor-
nemen was, dan hadden de aannemers, in hunne bereke-
ningen bij de inschrijving, daarop kunnen rekenen."
De Heer PAHUD bleef ook op deze aanmerking het ant-
woord niet schuldig, gelük hij gewoon is altoos te praten,
en veel te praten, en bij elke gelegenheid te praten, en, hoe
ook in ’t naauw gebragt, nog altoos wat te zeggen. Maar
wat hij thans zei, was een antwoord op alles, behalve op
de vraag, die hem gesteld was: nl)e gegadigden moeten
geacht worden ’s lands wetten te kennen, vooral ook om- X
trent een onderwerp, hetwelk den door hen uitgeoefenden
tak van nnverheid zoo zeer van nabij betreft?
Maar eilievel wat hielp hun dat in dit geval? Al wis-
ten ze duizcndmaal, dat de wet den Minister de bevoegd-
heid geeft, om somtijds vrijdom van inkomende regten te
verleenen, wisten dan ook, dat het voornemen bij den
Minister bestond, om van die bevoegdheid in dezen gebruik
te maken? Ze moesten dan niet alleen u’s lands wetten,"
maar ook de intentie van den Minister kennen, die hij in
, het bestek zoo zorgvuldig verborgen had gehouden!
Y De Commissie bragt dit den Minister nog eens onder ’t