HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 9

JPEG (Deze pagina), 720.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

· 9
Men begrijpt dus dat de raliinadeurs in 1819 overhielden van
iedere 100 Ned. ponden ruwe suiker... 40à Ned. pond,
Volgens de wet van 1822 ............ 40 II dig Vrij van
ll Il II II ....«. ... ... II
n u n u . ........... n dGIl. Zijll.
II II U II .,......•·•­ II 8
z
II ll II I! .•«­·.....·. II P
1846 27 noemt men
II II II II .,....­...»• II
II II II II ..•.....•..· II .
·‘, u u rr u GH l3h3»l'lS rr J
Onderzoeken wij nu de gevolgen.
Indien nu de raffinadeurs , geholpen door de wetenschap,
de kunst verstonden om binnen den termvjn van crediet in
suiker af te rekenen met de regering , kreeg de regering
geen geld, en dit was juist het geval. De meeste raffina-
deurs , stoomfabrieken o ri tende , waren vri' en rekenden
P gi J ¤
met de regering af in suiker; maar geld betaalden alleen
de achterlijken in kennis of in middelen , en de suikerbelas­
ting bragt weinig op. De raffinadeurs verkochten nu die
overponden aan de Nederlandsche consumenten zoo duur
mogelijk; doch de onderlinge concurrentie der groote fabrie-
ken deed den binnenlandschen prijs dalen , en de wensch
om, bij minder voordeelen door ieder te behalen, wat harder
te werken, ten einde de kleiner geworden voordeelen te mul-
tipliceren , deed ieder nog meer krachten inspannen, welk
middel het kwaad verergerde. De vermeerdering van het
rendement was dus toen niet in het nadeel van de raffinadeurs,
maar in het voordeel van den Nederlandse/zen handel, want
(’*) Indien deze cijfers onder het oog van Heeren rafhnadeurs ofiambte-
naren mogten komen, gelieve men nota te nemen dat den schrijver zeer wel
bekend zijn de verschillen in de toepassing der wet, doch dat wij begrijpen het
publiek niet in verwarring te moeten brengen omtrent de fiscale uitlegging der
wet, die hier niets afdoet tot het hoofd­principe der wetten, dat wij bespreken.
Wij maken die bemerking voor die lezers, opdat men ons op geen punt dezer
brochure van onjuistheid in cijfers besehuldige. Wij weten zeer goed dat de
raffinadeurs door de voorbetaling eerst van 3 later van 5 %, zooveel minder
mogten uitvoeren, dewijl zij van de Slïïü 5 per Cent betalen en 77 {*6*6 Ned.
pond slechts uitvoeren kunnen, doch hem, die geen raiïinadcur of ambtenaar
is , brengt die opmerking slechts in verwarring, en hij store zich daar aan niet.