HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 8

JPEG (Deze pagina), 666.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

8
hoeveelheid afgewerkte gerafhneerde suiker ter uitvoer aan
te bieden, welke de regering tegen een ander regt (thans
van f 26.86 per 100 Ned. pond) aanneemt als voldoening
van zijne schuld van f 22 per 100 Ned. pond.
Bij de tegenwoordig bestaande wet is de hoeveelheid
die de rafïinadeur moet uitvoeren, bepaald op 81,%*, Ned.pond;
dat cijfer (die perCenteu ponden) noemt men het rendement,
W want 81%% perCent van f 26.86 geeft f 22; dus heeft
de regering afgerekend met den raffinadeur, wanneer die ’v
uitvoer plaats vindt binnen den termijn van crediet bij de
wet bepaald, welke termijn bij- de tegenwoordige wet twee
maanden bedraagt (men zal ons ten goede houden, dat wij alle ..
kleine bijzonderheden van een iets langeren termijn als twee
maanden voor een gedeelte 'der eerste verwerking, en het
toestaan van tarra’s op de ruwe suiker enz. enz. niet ver-
melden, daar dit voor hen die de wet kennen van zelve
onnoodig is, en voor andere lezers eene geheele wetsbecijfe­
ring zoude worden, die, bij hetgeen wij in deze brochure
behandelen, mede onnoodig is). Die f 26.86 bovengemeld
nu is wat men noemt de uitvoerpremie of drawback, volgens
de Engelschen. Men weet nu wat het rendement is, en dat
dit thans 81-;% Ned. pond bedraagt.
Toen in 1819 de suikeraceijns werd ingevoerd, was dan
rendement 59à; dus behoefde de rafïinadeur toen slechts
59à Ned. pond aan te bieden om zijne schuld te vernietigen.
Bij de wet van Julij 1822 was dit 60 Ned. pond,
II II ,, II Dec. 1829 II U 55ä II
Il II II II Jan. 1832 ll II 57:l- II
II II II II Dec. 1833 II U 61à U
II II Il II Dec. 1840 U II 67% II
H n n u April 1846 «· »« 73 II
,. II II ir April 1852 II II 7% U
,, ,, ,,· H Julij 1855 IP ,. 81,*%%, ,,
zoo als het nog is.
De regton van zuiver geraffineerd (melis en lompen) bedragen
dus thans f 26.86.