HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 7

JPEG (Deze pagina), 667.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

7
II. Welke is de korte inhoud der conventie.
III. Is een traetaat van dien omvang voor 10 jaren met
Frankrijk , Belgie en Engeland raadzaam?
IV. Waarom is het stelsel der typen voor Nederland ver-
werpelijk ?
V. Waarin verschilt het belang van Engeland en Frank-
rijk van dat van Nederland?
VI. Is het denkbaar, dat eene algemeene gelijke wetgeving I
t op suiker tot stand komt?
VII. Is het juist gezien, gelijk Z. Exeellentie de Minister
van F inantien in zijne rede in de Tweede Kamer de dato
24 November stelde, dat de Nederlandsche raffinaderijen
daardoor een veel grooter veld van debiet zullen verkrij-
· gen , of zullen zij niet veeleer daarin verkort worden?
VIII. De conventie is in praktijk voor den handel niet alleen
bezwarend, maar zelfs onuitvoerbaar.
IX. No. 19 en 20 en hooger wit suiker worden in den ban
gedaan: QI ava moet de conventie boeten.
X. Welk voordeel zal de schatkist hebben?
XI. Slotbesehouwingen. «
Ten eerste dan. Wat verstaat men onder uitvoerpremie?
(of di·awbacl<)? en welke zijn daarvan de gevolgen
geweest?
Het is ons meermalen gebleken, dat bij velen een zeer
. verward denkbeeld bestaat over deze zeer eenvoudige zaak,
welke wij, om de daaruit te trekken gevolgen, alleen in be-
ginsel willen verklaren, zonder dat het noodig is dat wij in
alle details der Nederlandsche suikerwet treden.
` Zie hier dus het systema:
de regering veroorlooft aan den raliinadeur IOO Ned. pond
ruwe suiker in ontvangst te nemen, waarvan de regten zijn
f 22 per 100 Ned. pond, die hij derhalve zoude behooren te
betalen. De regering geeft hem echter een zekeren tijd van
erediet, ten einde hem de gelegenheid te geven die ruwe
suiker tot geraffineerd te verwerken, en veroorlooft hem
bovendien nog binnen dien tewnzjn van crediezf eene zekere
gw