HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 65

JPEG (Deze pagina), 503.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

il 65
king der voorbetaling van 5 %, waardoor de raffinaderijen
l nu slechts 77%,% in plaats van 81;%*6 kunnen uitvoeren.
Q Wä&1`t0G dient die maatregel, wanneer toch iedere G maanden
l millioen guldens moet betaald worden, dan tot verminde-
ring der uitvoerponden?
De voordeelen van den accijns zijn zeer klein gewor-
den; laat men indachtig zijn aan het spreekwoord: want va
la omaha à Z’eau qzienjin elle se brise." Wij geven die maat-
regelen alleen in overweging in het belang van de behoeften
der schatkist, en dus tegen de belangen en welligt tegen den
f zin van vele heeren rafïinadeurs; maar nogmaals is ons laat-
ste woord, evenals in onze vorige brochure, vreest gij geene
bezwaren voor den handel en kan de schatkist de bate missen,
welnu schaf dan de geheele belasting op suiker af`. Maar
maakt nooit, als gij het belang van het vaderland
voor oogen hebt, omtrent hoofdproducten van
l het kostbare eiland Java een tractaat met Enge-
j land, noch met Frankrijk!
i JANUARIJ 1865.
ä
l