HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 64

JPEG (Deze pagina), 796.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

uw """“"‘"*‘­*~-vw-·» · t
64 Q
woordige tijd voor de verhooging van de bepaalde som van
opbrengst der suikerbelasting zeer ongelukkig gekozen is. t
Engeland kan, na de genomen proef, in dit jaar, welligt in een Q
Y volgend jaar verdere wijzigingen maken, even zoo Frank-
rijk; want in 4 jaren heeft Frankrijk 4 malen de belasting
veranderd, en Engeland 3 maal sedert den Krim­oorlog.
Wie garandeert ons dus , dat dit niet weder het geval zal zijn?!
Want, niettegenstaande hetgeen de heeren onderhandelaars
verzekeren willen, dat de algemeene geest in Engeland voor
de typen gestemd is, kunnen wij dit niet toegeven, en ver-
l meenen wij zelfs, dat de ondervinding de voorspelling van l
den heer GLADSTONE logenstraft; men heeft gedacht door
` het typenstelsel wit suiker naar Engeland te trekken. Is
{ dit tot heden het geval? de feiten weêrspreken het. Onze
1 handel in geraffineerd suiker is ondertusschen gelijk men
Z gezien heeft geheel afhankelijk van den invoer in Engeland. _
E Maar moet de suilcer de ontheffing van het zegel betalen, wel E
aan, dan raden wij aan nog liever eene verhooging van het A
cijfer der 2 millioen guldens, dan eene conventie en het typen- l
I stelsel; wil men beide afstemmen, dan alleen geven wij in
4 overweging de belasting met een minimum van 2millioen g
j guldens te behouden, gelijk die is en de vermindering der t
tarra’s, die dooréén op ca. 3 % nederkomt, gelijk de conventie
aangaf, aan te nemen. Daardoor zullen de Nederlandsche
l fabrieken een nadeel lijden van 2% millioen Ned. ponden, "
waarvoor zij meerder belast zullen worden.
Verder raden wij de melados en melassen niet langer
tot lage regten ten nadeele onzer industrie, die genoeg siroop l
l en basterden verkrijgt, te beschermen. Het zijn melados en _
j melassen van vreemde bruine suiker, die Nederland niet _
dienen: die de invoeren van Suriname, reeds zoo vermin­ `
N derd en van onze markt vervreemd, schaden. .
En dan, maar eerst na intrekking der bescherming aan l
melados en melassen verleend, in het uiterste geval het r
` minimum der opbrengst van belasting te verhoogen met
` 3 ton, en dus te brengen op f 2,300,000, doch met intrek-
l
E