HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 63

JPEG (Deze pagina), 778.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

S (53
l moeijelijke kwestie eenig licht te hebben kunnen versprei-
l den. Het geldt toch hier een aan vele leden dier vergade-
ring geheel onbekend terrein. Wij verwachten, dat men
belang zal stellen in een geregeld, behoorlijk onderzoek; wij
wenschen, dat de goede bedoelingen van het tegenwoordig
hoofd van het Ministerie van Finantien evenzeer mogen
gewaardeerd worden , als onze verpligte tegenspraak van de
beginselen der conventie. Het zijn deze beginselen, die wij
vermeenden op duidelijke gronden te moeten bestrijden.
j De Staten­Generaal mogen oordeelen in het belang van het
vaderland.
l/logt overtuiging op kennis van zaken gegrond, gelijk
bij het aannemen van den zilveren standaard, zegevieren.
Frankrijk heeft den dubbelen standaard behouden; heeft
E Nederland er zich tot heden niet wel bij bevonden den
N enkelen zilveren te hebben verkozen? Enkele personen
· zouden welligt toch nog voor de conventie willen stemmen,
uit vrees voor represailles van de zijde van Frankrijk.
a Engeland zal zich om de conventie niet bekommeren. Maar
T wij leggen aan die personen de vraag voor: welke repre-
F sailles kunnen verderfelijker invloed uitoefenen dan deze
conventie, zoo zij aangenomen wordt, zal doen, nl. den
grootsten tak van onzen handel, en J ava zelf gedeeltelijk,
te ruïnéren?
’ Doch, indien onze zwakke stem nog tijdig genoeg ge-
hoord wordt en onpartijdig oordeel mogelijk is , dan is het
niet genoeg dat wij het voorbeeld volgen van hen, die
wel kunnen bedillen en afkeuren, maar geen beteren raad
i in de plaats stellen, en dan oordeelen wij, dat de tegen-
I (*) Even zoo was ook voor velen de c0mptabiliteits­wet voor Indie, eene
geheel nieuwe zaak, een nieuw terrein, en echter werd die Wet na zeer korte
discussiën, zoo wij meenen, zelfs tot verwondering van Zijne Exoellentie den
Minister van Kolonien, in korte dagen afgedaan. Zal het met de suiker-
wet, van welker lot hot welvaren van een groot deel van den Nederlandschen
4 handel en een Jam zal nfhwngen gedurende een tientaljaren, met
, gelijke overhaasting gaan? omdat men de wet en hare groote gevolgen voor
Nederland en ook voor Nederl. Indië niet kende? Wij vermeenen geen oordeel ‘
. te mogen vellen.
l
l
~l