HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 62

JPEG (Deze pagina), 749.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

G2 j
voeren te krijgen? Niemand zal ons kunnen tegenspreken: l
dit is Engeland! j
Engeland heeft nu reeds twee derde van den geheelen
Y Europeïschen kolonialen suikerhandel. Well<e fabrieken i
zouden dan de meeste keuze hebben en de beste verzendings­
gelegenheden? Immers Engeland! en dan 110g ware der-
halve de conventie te condemneren geweest, want dan kunnen
de Engelsche fabrieken weder vrij optreden, dan is er geen
voorregt meer, dan moet Nederland terug. Ieder, die eenig
begrip van handel heeft, moet dit erkennen, want dan kun- i
nen wij immers geen krachten en middelen als Engeland
aanwenden.
Onzes inziens is dus te kiezen: afschaffing Vall
suikerbelasting of voortzetting mm ïzetzeïde symma,
waaronder handel, scheepvaart en J ava bloeijen, waarbij
de schatkist f 2,000,000 ze/cor als suikerbelasting op het i
budget kan brengen, en de Natie niet veel duurder suiker j
gebruikt dan andere Natien. Aan de schatkist blijft het dan l
nog, ook daaraan te gemoet te komen door de regten op i
` suiker te Vêrlagêu. 1
Ons vertoog is ten einde; niet omdat wij niet nog meer j
zouden wenschen te zeggen, maar omdat wij vreezen zouden
j langdradig te worden.
3 Ondankbare arbeid, dien wij ons getroost hebben in het
ii belang van den l'ederlandschen handel. Ondankbaar! zeg- ,
gen wij: want zullen velen willen lezen? Zal men ons niet
liever tegenspreken met eenige groote holklinkende phrases?
Zal men gronden tegen gronden overstellen? Wij zouden
het gaarne zien en gezien hebben, want, mogten wij dwalen, =
. teregtwijzing ware voor ons en de Regering nuttig; het is Q
i ons om de waarheid te doen; het geldt een zeer belangrijken
i tak van Neerlands handel en bestaan. De leden der Staten-
Generaal zullen aan te nemen hebben de regeringsv00r­ i
stellen, welke gegrond zullen moeten zijn op de voor-
Zoopig gesloten conventie, of ons gevoelen deelen en de j
i ‘ conventie weigeren. VVij wensehten in deze voor velen zeer i

5
l
G