HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 61

JPEG (Deze pagina), 787.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

61
'ls het immers niet klaar en duidelijk, dat het belang der
Nederlandsche fabrieken opheffing eisoht van belasting ,
l zoodra geenerlei bescherming meer gegeven zal worden?
è De Nederlandsche uitvoerhandel levert nu door de be-
r scherming kunstmatig geraffineerd suiker aan vreemde natiën:
i aan Engeland, de Middellandsche zee, Zuid-Amerika en in
; enkele zeldzame gevallen aan andere streken.
@ Maar als Engeland noch Frankrijk den Nederlandschen
il uitvoer meer te vreezen hebben, en Frankrijk door f 2.l9
af2.8l goedkoopere ligging, de Middellandsche Zee van
‘ Nederland overneemt, Engeland en Frankrijk, die, zelve
thuis zijnde, in hunne eigene behoefte 5 à 7 pCt. goed/cooper
kunnen voorzien dan Nederland, hetwelk de suiker naar En-
l geland en Frankrijk moet brengen, waar moet dan toch de
Nederlandsche handel zijn debiet zoeken'? Wij weten het
niet! Maar dan moeten de fabrieken werken voor binnen-
landsch gebruik alleen, gelijk reeds op pag. 5 is gezegd.
i Dan hebben zij slechts 3% millioen zielen te voorzien. Schaf
ï dan de belasting afl Men bezorgt daardoor dubbel binnen-
landsch debiet aan de aanvoeren. De natie zal dan dubbel
consumeren. Wij vragen: waarom moet suiker belast bläven,
als koffij, tabak, vleesch, steenkolen en andere artikelen
onbelast zijn? Ontlast dan suiker ook! Maar doorziet men
dit een en ander: waarom blijft men dan niet zorgen voor
· debiet van J ava suiker in zich zelve door de wapenen die
‘ men heeft, het sgstema der uitvoerpremien in den vorm van
fabrieken, te behouden? Daartegen zijn geene valabele re-
denen aan te voeren.
Doch er is nog eene derde beschouwing die wij niet
mogen verzwijgen.
Gesteld de conventie had bepaald: Eenheid van regten
in Engeland, Frankrük, Belgie, Nederland en verdere lan-
den, zooals het plan der suikerwonstitutie konde geweest
zijn, dan mogen wij vragen: welk land heeft door zijne
consumtie , zijn handel! zijne betrekkingen met alle landen
en koloniën der wereld den meesten kans om de grootste aan-

1

l