HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 60

JPEG (Deze pagina), 788.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

i ~ ·-~----«­-­­­­­?~..»w......_,_______._.,W
($0
weest, maar dit hebben niet gevraagd. Zij hebben ge-
vraagd gelijkheid, maar op Frankrijk hebben zij zoolang
reeds gewezen; daarop zwijgt men, en dit vroegen zij zoolang i
_! men aan beschermen dacht. Maar zoodra er kwestie is van è
niets meer te bese/termen, dan vragen met de 1Vatie ge- t
heele ontheffing van belasting! dan vragen zij vrijheid en j
geen banden meer. Men zoude gelooven dat er gelijkheid ,
in de conventie was. Dit is onwaar! Wij hebben het be-
wezen in de surtaxen en détaxen van Frankrijk, daargelaten
, nog het onderscheid in de vlaggen. Men zal ons verwijzen
naar ons uitgaand regt van 6 % of f l per l0O Ned. ponden ~
op Java, maar Frankrijk geeft veel meer aan zijn Kolonien,
en wanneer men in April l863 de discussien in de Fransche
Kamers daarover gelezen heeft, en wat de heer THIERS bij
die gelegenheid gezegd heeft, dan zal men de overtuiging
krijgen dat daaraan in de eerste vier aren vooreerst niets te
veranderen is. De détaxen voor de eigen Kolonien zijn in
Frankrijk 5 francs, de surtaxen zijn 2 francs, l‘ï voor de i
vlag en 2‘T voor suiker uit de entrepöts in Europa; dus 3
i Réunion suiker betaald thans als hoofdregt fr. 37: f 'I7 ,27,
Java suiker, Fransche vlag, No. 13 ..... ix 42:1/ 19,60,
i Java suiker No. 13 , vreemde vlag of uit
i Nederland aangevoerd in Frankrijk . . .· u 44:u 20,53.
· Wat spreekt men dus van gelijkheid van wet en van
l conventie! Wat spreekt men van G % uitgaande regten op ,
Java f l. De Fransche Kolonien genieten eene bescherming ­
van f 2,33, maar met vreemde schepen aangevoerd vreemd
suiker is f 3,26 meer als Fransch koloniaal suiker (derhalve
i bijna 10 % der waarde) belast. In het voorbijgaan moeten 3
wij diegenen, die zoo ligt denken over verzending van Java
suiker van Nederland naar Frankrijk, en die verwachten,
J dat bij vernietiging van onze eigen wapens het zoo gemak-
kelijk zal zijn Frankrijk als kooper van ruwe suiker (tenzij
in gevallen van misgewas) te zien optreden, die cijfers eens
y j in overweging geven.
b. Geen beschermende uitvoenpreinie meer! dan liever
qfäe/iafiizg van su­i/cei·­beZasting.
E

l