HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 6

JPEG (Deze pagina), 717.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

(S
in uitvoer naar Zuid-Amerika, en kleine gelegenheden benut-
tigen kunnen. Als de belasting niet meer op de consumtie
drukt, zal welligt eene toeneming van verbruik het gunstige
gevolg zijn, terwijl de raffinadereijen boven dien ontheven zul-
len zijn van alle fiscale zorgen, en zich op een kleiner ter-
rein gemakkelijker zullen kunnen bewegen. Maar de suiker-
handel en de algemeene handel zullen daardoor belangrijk
lijden; want aan 84 millioen Ned. ponden verwerking, die
thans kunstmatig bestaat, behoeft men niet meer te denken, «·
en de Nederlandsche markt wordt van den 3"°" tot eene markt
van den l()"°" rang teruggebragt. Het is dus 3.lléé1’1 het
belang van den grooten handel dat wij wenschen te bespreken,
en wij willen derhalve de conventie alleen toetsen aan het
algemeen handelsbelang, niet aan dat der rajinaderijen. -
Wat is dan ten eerste het groote Nederlandsche han-
delsbelang? Vrije handel is de tegenwoordige leus; maar
hoe vereenigt HIGH daarmede de groote zee van nieuwe,
lastige, tijdroovende , dikwijls onbillijke en vexatoire maat-
regelen, welke de conventie voorschrijft, of die daaruit
volgen moeten?
Waaroni spreekt men ten tweede van verhooging der
som van opbrengst van den suikeraccijns tot eene Natie,
die, gelijk wij in onze eerste brochure zeiden, niet meer
suiker wil consumeren, omdat het niet kan? (Zie pag. 40
vorige brochure). .
Onzes inziens strijdt de rigting der regering bij het
aannemen der conventie tegen zich zelve: ophegting van
bescherming!] (zoo klein die ook zij) der Nederlandsche
rajinaderijen, om die te doen vervangen door bescherming `
van vreemde suiker, ten koste der voorname Nederlandsche
kolonie J ava en ten koste van den Nederlandschen handel.
VVij wenschen dit aan te toonen, en, ons met dat be-
ginsel niet kunnende vereenigen, de volgende punten te
bespreken:
I. 'Wat verstaat men onder uitvoerpremie? (ofdrawback)?
en welke zijn daarvan de gevolgen geweest.