HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 59

JPEG (Deze pagina), 782.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

59
der de geheel nieuwe fiscale wetgeving toch niet vergen, te
bli`ven de oneesalarieercle ontvan ers van de schatkist, die
.l ¤ g
daarvoor nog borgen stellen moeten.
De berekeningen aangaande den invloed dier opheffing
kunnen falen, en aleoo niet als eene ze/cere bate op het budget
gebragt worden. Wij waarschuwen ernstiglwant men gaat
eene geheel onzekere toekomst te gemoet, tenzij de rege-
ring en de vertegenwoordiging, doordrongen van de ongelijke
lj verdeeling van belastingen, begrepen met vaste hand die
1 .. . ..
ongelijkheid te moeten herstellen en bijvoorbeeld de geheele
ll . . ‘ . "
jl patentwet wilden herzien, om daardoor een aequivalent te
krijgen voor de verloren 2 millioen guldens; doch, indien
zulks mogelijk is, gelijk wij gelooven, dan behoeft men ook
Ti ‘ geene conventie met Frankrijk en Engeland te maken
XI. Nog een paar slotbeschoawingen.
* a. Waarom zullen de Neclerlandsclze abrielcen niet
l
gj kunnen doorwerken, als gelig/ce bescherming verleend werd in
de conventie? Zij hebben immers alágd gelijkheid gevraagd.
L Zoolang de beschermende stelsels bestaan, hebben ge-
3 eiseht even veel als andere landen beschermd_te worden;
maar onder welke omstandigheden hebben zij dit gevraagd?
·¥ Onder de omstandigheid, dat Engeland alle bescherming toch
` reeds had ontzegd. Zij vroegen dit dus tegenover de. met
L hen concurrerende landen Belgie en Frankrijk, en zij hebben
» . . .
« dit niet verkregen, dan sedert dat de Belgische wet hunne j
eollega’s in Belgie vernietigde. Dit is wel een voordeel ge- i
Men gelieve eens te bedenken waarom men voor alle beroepen en be-
drijven een patent moet hebben, except voor den landbouw. Leest men ergens
van handelsfeesten? Hoort 1nen thans niet altijd van de weelde van den
landbouwenden stand, van de enorme verhooging van grondbezittingen. Is
dat hier en daar niet 2 a 3 kapitalen tegen weinige jaren geleden? Drijft
een landbouwer geen handel wanneer hij 20 stuks vee of` 50 lasten graan in
de steden verkoopt? Moet hij niet billijker wijze in de algemeene lasten
deelen? Hoort men daarentegen niet overal de klagten van handel en nijver-
heid. Wij zullen ons steeds verheugen in algemeene welvaart, waarin de
` geheele natie belang heeft, maar alle vrijheid en bescherming te geven aan
den Nederlandschen landbouw en den handel en den Inclieschen landbouw in
alles te bezwaren kan niet verdedigd worden. Deze zijn intusschen de gevol-
gen der conventie.