HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 58

JPEG (Deze pagina), 769.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

l
i 58
in ruwe natura in massa te gebruiken? Die vraag mogen wij
niet onbeantwoord voorbijgaan. Suiker, niet andermaal ge-
. raflïneerd, behoudt een geilzoet, een groven smaak, en blijft
in vaten, kisten, kranjangs of balen met vuil bezwangerd
· en kan voor de consuintie bij kofïij , thee, versohe vruchten
of voor andere einden dienen, doch voor alles wat met
suiker bewerkt wordt, voor distilleerderijen of voor zaken
j die bewaard moeten worden, is geraffineerd suiker ver-
eisehte. In den ruwen staat heeft men genoeg aan No. 9 à E
No. l5; alles daar beneden of daarboven moet door de rafH­
naderijen bruikbaar gemaakt of gereinigd worden. Ziedaar
i waarom bij gebruik van wit suiker men in Engeland en
overal geratïineerd, en niet onrein fraai wit ruw suiker ver-
langt, maar natuurlijk verbindt zich hieraan eene tweede '
vraag die nogaan de toekomst behoort, en de behandeling van
wier bezwaar of nut ons verre uit ons bestek zoude leiden. §
t Het is deze: waarom in later tijden de kolonien, met dezelfde
machinerien als de enropesche raffinaderijen toegerust, niet tt
op eens wit geraffineerd in de kolonien zouden kunnen leve- j
, ren? VVij gelooven dat zich aan het bespreken dier vraag l
zoovele handels- staatkundige en geldelijke vragen verbin-
den, dat wij ons niet wagen willen de bezwaren daartegen
’ thans te onderzoeken. lvij vermeenen genoeg gezegd te
‘ hebben om onze lezers te laten beoordeelen , welke nadeelige ‘l
i gevolgen voor Java uit de conventie voortspruiten zullen. ‘,`
f X. Na dit alles komen wij tot ons laatste punt: de
belangen der NecZerZancZ.sc7ie schat/eist.
De regering tot de conventie toetredende, zal geene
onbillä/eer voorwaarden aan de Nederlandsche ra,inaderijen
i willen of m0g0I1 voorleggen dan Engeland en Frankrijk
j aan de hare. Aldaar bestaat geen minimum, gelijk alhier,
j van 2 millioen guldens. Dadelijk de ratificatie en bij
de invoering van de nieuwe suikerwet daarop gebaseerd,
zal het minimum van f 2,000,000 moeten opge- ‘
geven worden, even als de voorbetaling van de 5 %
. V3«11 de I'0g‘l3GI1. Buitendien kan 1non van de raflïnadeurs on­~