HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 57

JPEG (Deze pagina), 787.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

57
K boven No. 18 te zeer bezwaard is en No. 18 reeds meer be-
zwaaml is als lagere nummers, zal men vvelligt zeggen: laten
de fabrieken, die het thans wit leveren, blond en bruin
suiker leveren! Wij zullen die vraag alleen beantwoorden
è voor zoover Java betreft. Gesteld, de conventie verpligtte
de fabriekanten op Java om mindere soorten te verwerken,
r zoo mogen wij eerst vragen, wilt gij dan de wetenschap en
vooruitgang moedwillig een stap terug doen gaan? Doch
’ . dit daargelaten, mogen wij in overweging geven, dat de
Regering eigenares is van het suiker, dat, volgens de con-
, tracten, op Java haar moet geleverd worden; dat wit suiker
toch in evenredigheid (zonder de ongelukkige conventie)
je immer meer waard zal blijven dan blond of bruin, en dat
J dus de regering vrijwillig afstand zoude doen van hare
l voordeelen om de conventie, dewijl zij lager producten, dan
; Java thans levert, tot lager prijs hier zoude wenschen te
Z realiseren. ls dat gezonde staathuishoudknnde? En is dat
p niet een nieuw verlies van ettelijke tonnen op het batig slot?
Welk verlies wij, om zeer matig te zijn, af 2 per l()O Ned.
Y ` ponden nemende, op de 5O millioen ponden der regering
ad l millioen guldens stellen, zoo niet lè millioen gulclens.
j Nog een ander punt bemerken wij hierbij. Het wit
j Java suiker niet meer kunnende dienen voor Europa, tenzij
tot lager prijs, zoude dus denkt men, welligt in Oost­lndië
l geveild en niet naar Europa gevoerd kunnen worden; maar
gelooft men dan dat, indien , except naar Persie, betere uit-
weg ware voor No. 19 en hooger, zulks thans niet naar
elders zoude gaan. Welke beletselen zijn thans daartegen?
Geene. Australie neemt een onbeteekenend aandeel, Persie
meer, maar de massa komt naar Europa.
r En is het nu te verwonderen, dat,welke moeite de Engel-
p sche Regering zich ook gegeven heeft om wit suiker aan-
voeren naar Engeland te trekken, de natie niet goedvindt ze
_ ,, plaatsing elders vinden zullen !" Vij zouden dat elders wel willen leeren,
_ wij verklaren op ondervinding dat land niet te kennen en toch vermeenen wij
den handel wel te bestuderen.