HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 56

JPEG (Deze pagina), 794.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

50
Gewoon Engelscli geraflineerd suiker is thans te koop K
32/- per Ctw. betaald l2/l0 regten = 44/l0; Hollandsch
geraliineerd levert men hier vrij aan boord 31/7 per Ctw. en
betaald bij invoer in Engeland 12/10 regten = 44/5.
Om zuiver geraffineerd (crushed) hier te koopen betaalt
men f 35à per l()0 Ned. ponden, dat circa gelijk staat met
F
3l/7 vrij aan boord geleverd in fusten, commissie, courtage
. en expeditie inbegrepen.
De waarde van No. 19 en 20 ruwe Java suiker, vol- ‘ ­
gens de waardeverhouding na de laatste N ovemberveiling
, opgemaakt, i
is f 4là , doch stellen wij op de lagere waarde thans f 39.--
af de 6 % handels­voordeelen ........................... ­ 2.34
f 36.66 ,
Gesteld dit suiker werd geleverd vrij aan boord 32/- bij 12/l0
regten = 44/ 10 dus 5 Pence duurder dan geraiiineerd. Dit F
suiker is dan met riet, vochtige randenz. vermengd, hoe fraai de W
kwaliteit ook zij, en 7 a 8 nummers minder in kleur dan gerafï 1
fineerd. De Engelschman noch de F ran schman, die alleen zeer _ _
wit geraffineerd of blanke gestampte suiker (poudre blanche) N
j gebruikt, zal het aannemen, tenzij (om niet te veel te zeggen) .
g 20 % lager dan geraffineerd suiker, en op de in l863 en 1864
= door de Ned. Handel-Maatschappij geveilde hoeveelheid, Q
i verondersteld dat die alleen aan de regering behoorde (iets
l dat welligt slechts voor ä het geval was), zoude dus de rege-
N ring alleen op de Nos. 19 en 20 een jaarlijksch verlies hebben
kunnen li`den van 320 000 * . Indien derhalve wit suiker
J 7
Wij nemen dit zeer moderaat, want de sortering van de N. H. M,
veilingen is uit handelsbeginsel altijd ruim voldoende, zoodat de No. 18
reeds ruim No. 18 is, dat de koopers weten en daarna betalen. De zeer
naauwgezette ambtenaren zouden bij die jaarlijks door de regering verkochte '
i ca. 20,000 Kranjangs nog wel 20,000 No. 19 gevoegd hebben, daar zij natuur-
lijk voor de schatkist zouden begrijpen te moeten nemen wat mogelijk was , `
en dan ware dit verschil over die verbannen Nos. 19 en 20 ruim 6 Ton ver-
lies voor den Minister van Koloniën, doch leest men het gemeld rapport der
heeren onderhandelaars 1863, Urrrnniioovnn, mine en isiatnvntn, dan kan .
men zien dat die heeren zeggen ,,dat de blanke soorten die de raffinadeurs ,
,, welligt door mindere soorten vervangen tBI'S‘6011d eene even voordeelige