HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 53

JPEG (Deze pagina), 773.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

53
‘ WVi' zagen reeds wat er waarschi`nli`k van die vri`heid
.l ¤ J J J
J te wachten is, maar zien daaruit, op hoe losse schroeven
F de eheele conventie ten o zi te van dit voor ons ka itale
j E P S P
E punt staat. Dit geheele punt maakte bij het lezen op ons
l den indruk, alsof Engeland ook in de geheele onderhande-
lingen zijne groote rol heeft volgehouden en alsof het zeide:
l You will come to me. Gij Frankrijk, gij Nederland, gij
Y, Bel ie i` droomt alti'd no van hooge re ‘ten, van behoefte
ä g 5 J g za g
è van de schatkist, ga gijlieden uw gang, gelijke principes zijn
j mij wel; maar daarbij lage regten! gij zijt mijns gelijken niet!
Zonde het ook gelijk hebben'? De fabriekanten op Java mogen
l zich wel dadelijk prepareren om die soorten, tot welker
verkri` in zi` zich veel moeite en kosten etroost hebben
lg E J S >
niet meer te maken, willen zij niet in Europa in den ban
komen; en Zijne Excellentie de Minister van Kolonien mag
dadelijk de order uitvaardigen, geen No. l9 en ZO meer
te ontvangen. Achzferuil Indische industrie! Achteruit
uitvinding Monclar! die ca. No. 24 (indien dit No. bij den
standaard bepaald was) zoude leveren. Het Parijsche con~
gres heeft uw vonnis geveld, de bruine en blonde soorten
worden bGSChG1‘H1dl
Juist onder het afdrukken dezer regelen kwam ons in
handen het Journal des Fabricants de Sucre van 15 Decem-
ber, waaruit wij de volgende zinsneden overnemen:
· u Une chose profondément regrettable, à Maurice
«« comme a la Réunion, c’est le nouveau tarif de sucre
iz édicté en Angleterre et en France, tarif qui vient mettre
iz à. néant les améliorations apportées par les planteurs
J dans leur outillage en vue d’obtenir un produit plus
Maar een weinig verder beschouwen diezelfde heeren onderhandelaars van
1863 het echter in hetzelfde rapport eene gezonde belastingmegeling als zij
Zêggêul
Il De belangen van nijverheid, handel en scheepvaart zouden er door be-
nvorderd worden, want er zou door eene gezonde belastingmegeling meer
ii vrijheid geboren worden om die suikers te koopen ofte verwerken, welke
U het meest verkieslük zijn. Immers die vrijheid wordt thans belemmerd door
n eene belasting die op de lagere suikers drukt en het verwerken er van on-
" mogelijk maakt. "