HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 52

JPEG (Deze pagina), 767.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

l
52
landen, die tot de conventie zijn toegetreden of die dit later i
welligt zullen doen, zullen deze suikers (zie pag. 26 der r
Memorie van de heeren UYTTENHOOVEN en MOTKE) tot 85,
93, welligt tot 90 pCt. kunnen worden toegelaten, dewijl de
l conventie daartoe vrijheid laat. Dat Frankrijk van die
vrijheid wel geen gebruik zal maken is duidelijk, daar dat
land nu deze hooge nummers als geraffineerd beschouwt en l
i bovendien daarvoor geen drawback geeft. Zal Belgie, waar- Zd
bij wij trouwens weinig belang hebben, dat voorbeeld niet
volgen? Dit is wel te vreezen. De geheele vrijheid komt E
N dus hierop uit, dat Nederland welligt deze nummers tot
95 à 90 pCt. zal kunnen toelaten, denkelijk zonder drawback.
Dit niet toestaan van drawback of uitvoerregten van het
geraffineerd van dat zoo hoog belaste suiker, heeft dan ten-
gevolge dat de Nederlandsche raflinadeur het product van
dat wit suiker alleen in de consumtie kan verkoopen, en
hij dus bij zeer kleine hoeveelheden, of in het geheel geen
gebruik van dat suiker zal kunnen maken. Dat arme Wit,
die fraaije Java suiker, die Fransche sucre d’usine, die
‘ fraaije Calcutta suiker! Alle de producenten, die hun best
deden, moeten het vergelden.
j Tegen l00 %, de eenheid voor geraffineerd, zal nog veel
j minder eenig raflinadeur in Engeland eenige partij Java
l suiker willen of kunnen koopen, zonder zich aan verlies
i bloot te stellen; maar Belgie, Frankrijk en Nederland ·
hebben, nadat Engeland als ’t ware die zaak heeft losge-
laten, daaromtrent nog eene achterdeur open gehouden,
even als Frankrijk ook zijne verschillende vlaggen niet
j heeft losgelaten en altijd voor zijne kolonien nog 5 jaren
lang eene extra bescherming heeft voorbehouden
i (*) Het veergenoemcle rapport van de heeren urrrnnnoovnn, Bmw en
imrnvntn zegt dienaangaande:
Il Ofschoon de afsohafüng der differentiele regten van vlag en herkomst
» in Frankrijk voor Nederland van het grootste belang is, meenden de Neder-
nlandsche commissarissen dat er bezwaarlijk kans kon bestaan zoodanig
u stelsel bij de gemeenschappelijke regeling der suikerbelasting als bijzaak te
uzien afschaff'en," enz. enz.