HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 51

JPEG (Deze pagina), 785.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

?
l 51
'
j Doch wij verwachten, dat men met ééne groote phrase
alle deze of andere argumenten plotseling zal willen dooden.
Zij is deze:
hoe gaat het dan in Engeland? Doch wij schroomen
i die vraag niet. Het is den handel in Engeland zeer goed
j bekend, dat in de eene haven de ambtenaren minder naauw­
A lettend (om zacht te spreken) zijn dan in de andere; de
j handel weet dat, even als het schrijver dezes bekend is, dat
nl hier voor No 19 in veilingen der Nederlandsche Handel-
Maatschappij gekochte suiker naar Frankrijk verzonden,
aldaar als No. IS, ja zelfs als No. 17 is toegelaten. Doch
de handelingen van andere Regeringen of van hare ambte-
naren gaan ons niet aan; op praktisch en op handels terrein
hebben wij de bezwaren voor den Nederlandschen handel
uiteengezet, en wij behoeven niet de rol van aanklager te
· vervullen. VVanneer evenwel ongelijke beoordeeling in En-
geland of in Frankrijk bestaat, zoo raakt dit in ieder land
op zich zelf, alleen het belang der Natie zelve, niet dat van
vier verschillende Natien, naarmate van het goedvinden
der ambtenaren. Dit wordt echter bij eene conventie
tusschen vier verschillende natien, wanneer bij eene of
andere dier Natien ongelijke beoordeeling en toepassing
derzeïde conventie gaat voorkomen, iets geheel anders en
van oneindig meer gewigt, omdat die ongelijkheid alsdan
hoogst moeijelijk weg te nemen is, en zeker op de klagten
van de zwakste dier natien niet weggenomen zal worden.
Engeland bijv. heft lage regten: welk gevolgheeft dit? Immers
dat een verschil van 2 % in decisie op een regt van de eenheid
fl5,GO als in Engeland 31 ets. maakt, maar op een regt van
de eenheid f 27 als in Nederland 54 ets. , derhalve nieuwe
ongelijkheid. Want de éénheid van regten is bij de conventie
geheel vrij gelaten
IX. Wij gaan thans tot ons negende punt van behan-
deling over, betrek/celü/c Jam. IVit J ava suiker No. 19 en
20 en hooger zal dan voortaan in Engeland gelijk staan met
en beschouwd worden als gemjineerd suiker. I11 de overige
4