HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 50

JPEG (Deze pagina), 753.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

I
E
so f
l
te hebben dan de ambtenaren der regering. Op verlangen
j der Directie der Nederlandsche Handel-Maatschappij werd
i in Februarij 1840, door 4 deskundigen de N ederlandschen
Y Java standaard geëtablisseerd. Diezelfde 4 personen hebben
hem gedurende thans 24 jaren intact gehouden, door hem l
om de 2 jaren te hernieuwen. I
Die standaard werd, ten bewijze zijner zuivere en vaste ‘
* onveranderlijkheid, door buitengewone accuratesse en zorg, j
door alle handeldrijvende natien als de suiker standaard aan-
t genomen. De Engelsche, Fransche, Russische, Ameri-
« kaansche en alle regeringen regelden naar dien standaard
den hunnen, en wat is dan nu die standaard? Hij represen-
teert geene kwaliteit van suiker; de vaste onveranderlijke
kleur is het eenige beginsel; 'doch op ondervinding mag
schrijver dezes de onmogelijkheid. constateren, dat men dien
standaard of eemigen anderen standaard voor kleurbepaling
op GO plaatsen telkens dag aan dag gebruikende in gelijken
toestand houde. Dagelijksch werk is dan ook de verzending
van honderde vernieuwde exemplaren van dien standaard. Zal
i xnen diezelfde zorg overal nemen? Men lette er op, daarop
moet gedecideerd worden, of de fabrikant van No. 10 a l4,
. S5 % belast wordt; of, als het l nummer hooger No. 15
. is, 87 %; terwijl bij 2 a 3 %, gelijk wij vroeger bewezen,
pag. 37, ee11 tak van nijverheid staat of valt. Heeren ambte-
l naren mogen dit alles volgens hunne memorabele woorden, op
pag. 41 dezer brochure aangehaald, ligt achten, wij vermee-
nen het regt te hebben te beweren , dat, evenzeer als een
koopman die jaren lang wisselzaken behandeld heeft, toch
nog niet het talent voor eene bankierszaak heeft, even als
j een ervaren bankier nog geen ervaren diplomaat is, even
als een groot diplomaat nog geen ervaren bankier is, ook
K een ambtenaar, hoe kundig en achtingswaardig ook, nog
geen kenner van handelsbelangen zijn kan.
Daarom te meer verheugden wij ons over den inhoud
van de missive van Zijne Excellentie den Minister van
Finantien, de mededeeling der conventie voorafgaande.