HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 49

JPEG (Deze pagina), 772.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

49
ll. «. L •• • .
111OU‘€l1 khe1d van el1 ke toebedeel1n van re "t en wet * .
_€ C3 rl •,
Men overwege thans dat J arnaiea , Havana, Java ,
ig Portorico of welke andere geheel verschillende suikersoorten,
J echter allen van gelüke kleur, bijv. No. ll), onder dien zelfden
standaard zullen moeten be aald worden soorten, die in
3
’ waarde circa 10 à l2 % kunnen verschillen. J a, dat een groot
’ verschil bestaat tusschen suiker van Java. Wij noemen op
1
’ geheel gele]/ce kleur slechts Soe1‘aba1ja suiker tegenover
] - .
Madioen, Samarang tegenover Pecalongan, Tagal tegen-
1 . .
over Passaroean. D1e soorten hebben allen eene verschil-
LX
lende waarde voor den fabriekant, en dus moeten met allen
l separate proeven genomen worden. l/Vij zwijgen, o1n niet te
` breedvoerïw te worden van het verkoo en van zeilende
I ·:> ¤ P
ladingen, of ladingen van boord, uit circa 10 à, 12 nummers
i of ook uit slechts 4 nummers bestaande, dat dagelijksche han-
i deling is geworden ter besparing van onkosten, pakhuishuur,
J rente-verlies. Welke bezwaren zullen daarin de praktijk zich
voordoen! Zal die geheele handel niet onmogelijk worden?
De regering of hare ambtenaren hebben zeker hierbij
gedacht aan de vochtwegers , gebruikt bij de geestrijke
dranken. Bi` 0‘eestri`ke dranken echter is alleen te be alen
¤ P
de graad van sterkte, daar 1S _j`lllSiZl]GlCl en gelijkheid moge-
li`k; maar suiker is iets anders: de lclear het vocht het
.l > ¤
grein, de meer of minder door kalk of beenzwart of andere
middelen reeds bewerkte massa bepaalt de waarde. De weten-
schap heeft, o1n het kristalliseerbare deel te bepalen, daartoe
uitgevonden sacharometers, waarin het suiker, gelijk men
dit noemt e olariseerd wordt en echter zullen dan no ‘
J P J g
verschillende resultaten 1n de verwerk1ng verkregen worden.
Doch wij komen op den standaard, en vermeenen op dat
punt meer bevoegdheid van spreken en meer ondervinding
(tt) Al wat wij hier zeggen van onder standaards leest men niet bepaald
in art. l en 2 der conventie, doch het is een felt dat in Engeland de regten
op die wijze bepaald worden, en het blijkt uit de onderhandelingen zelven
reeds dat Engeland zich ook daaromtrent geene veranderingen zal laten
voorschrijven.