HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 48

JPEG (Deze pagina), 784.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

48
alwaar die gelijke standaard tot toelating zijn zal voor
koloniaal suiker, tegelijk met Parijs, Rijssel en alle andere
binnenlandsche hoofdplaatsen in Holland, Belgie en Frank-
rijk tot toelating van beetwortelsuiker. Men stelle zich
verder voor alle ambtenaren van dien zelfden standaard
voorzien (die telkens uitdroogen en veranderen moet),
bij wie droog, vochtig, sterk, slap, zeer slap suiker,
grijs, geel, rood, graauw suiker, alles van hetzelfde
nummer, voorkomen zal om de classificatie der heeren
ambtenaren te vernemen; alwaar dus oncler-standaarden
zullen moeten aanwezig zijn om, hetgeen de Engelsche
wet bedoelt onder den naam van scecïzarine matter, te bepa-
len. Is het ook voor den geheel oningewijden niet duidelijk
dat daarin enorme afwijkingen van beoordeelingen zullen
bestaan (wij spreken nog niet van c0w·0mperm); en dat op
eene toelating van 2 % verschil van regten, zoo fijn uitge-
rekend en welligt nog fijner te bepalen? De ambtenaren
in Engeland hebben daarom wel een hoofdstandaard van
No. l a 18, dus IS monsters: maar indien zwak of' vochtig
of extra greinig en droog suiker voorkomt, hebben zij
V daarvoor onder-standaards, drie voor ieder nummer, waar-
door bijv. suiker No. 10 kleur slap en vochtig, of een van
beide hoedanigheden bezittende, wegens mindere kwaliteit,
brengen onder suiker, bedoeld onder kleur No. 9. Terwijl
nu de regten van No. lO zouden zijn IO/G, brengen zij dat
suiker onder No. 9, betalende 9/4; maar komt daarentegen
voor kleur No. 14,, dat extra. grof en droog en fraai IO/G
zoude moeten betalen, brengen zij zulks, om de betere
kwaliteit dan gewoon No. I4, onder No. 15, betalende 11/8.
Men gelieve zich nu de mogelijkheid te denken van een
corps ambtenaren in Engeland , Frankrijk , Belgie en Neder-
land, verdeeld over 16 à 18 zeeplaatsen, op iedere plaats
welligt 3 tot 6 a 8 ladingen te gelijk classiticerende; en op
de binnenlandsche beetwortelkantoren in welligt 40 steden
of` dorpen werkzaam met 18 standaardnummers en 3 onder-
standaards voor ieder nummer, en men geloove dan aan de
l"€i