HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 47

JPEG (Deze pagina), 768.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

i
r
L 47
i Vij komen thans tot de praktijk! Gesteld men heeft
i na jaren de ware verhouding en den standaard der nummers
met de juiste percenten gevonden, zoo stelle men zich voor
de havens van:
Glasgow , Antwerpen , I Havre ,
Liverpool, Gent , • Nantes ,
Bristol, Amsterdam , I Bordeaux ,
Plymouth , Rotterdam , I Marseille ,
` London ,
i .

VELD aan Zijne Excellentie den heer Minister van Buitenlandsche Zaken, na
‘ het Parijsche Congres 1863, hetwelk luidt:
g Rapport van A. Urrrnivnoovnn, BERG VAN Minnnmzunen en BrLEvnLn,
Q 3 M ei 1863, arm den Minister mm. Bnitenlandsche Zaken,
»De onderscheidene suikersoorten verschillen aanmerkelük in waarde
nnaarmate zij meer of minder gekristalliseerd of kristalliseerbare suiker
{ "bevatten, d. i. naarmate het oorspronkelijke suikersap rijker en meer of
Q U minder is afgewerkt?
I En verder:
nDe artikelen 4ien 5 (Congres van Parijs). Het consumtieregt of de
g Il accijns op de suiker die als geraffineerd wordt aangenomen is als uitgangs-
X upunt gekozen tot het bepalen van de belasting of het invoerregt op de
Q u ruwe suiker.
I ”Dit denkbeeld door de Nederlandsche coinmiissaxrissen geopperd, is naar
:,71/un gevoelen het eenige middel om de belasting op de suiker zoo billijk
umogelijk te regelen, en om een vasten grondslag te verkrijgen, zoowel tot
uhet bepalen van het belasting­bedrag voor de ruwe suikers als tot het
nteruggeven van de belasting bij den uitvoer van geraüineerde suiker. Indien
l' nmen toch de eenheid der belasting aanneemt op die ingevoerde suiker-
usoorten, welke ook zonder verdere raffinaadje als geralïineerde suiker te
ngebruiken zijn, (ancww drie echter nienicvnd hier of in Engeland goed vindt
tie gebruiken. Adnmerking ruam den Schxrijveoj dan valt het niet moeijelijk naar
II de prijzen van deze en van de overige suikers de verhouding te berekenen
uwelke tusschen hetbelasting­bedrag op het gerafiineerd en het ongeraüineerd
ynioet bestaan. Op die wijze ontgaat men tevens alle onzekerheid nopens
nhet zoogenaamd rendement der ruwe suikers tot bepaling van den draw­
nback. Eene moeijelükheid voor geen gonvernement te overwinnen al werd
ll het zelf tijdelijk suikerrafünadeur. Immers welk rendement een gouverne-
"ment ook aanneme, het zal altijd betwistbaar zijn en betwist worden en
Il alle middelen om de juistheid er van te verdedigen zullen steeds ontbreken
Il of onvoldoende blijken. Bij de prijzen is dit niet het geval."
Hoe is het mogelijk dat de onderhandelaars na deze woorden te hebben
geschreven, toch nog tot proefnemingen willen doen overgaan?!