HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 46

JPEG (Deze pagina), 774.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

u
te f
partij, die tot een geheel ander resultaat kan leiden , waar- l
door van zelf een zeer natuurlijke twijfel ontstaan zal omtrent
de waarde van deze of van de eerste proef, en eene derde
proef wordt noodzakelijk om de beide eersten te veriüeeren.
Zulks gedaan hebbende met bijv. No. 10 a l4·, dient men
dat te herhalen met No. 7 a 8 en No. 16 à 18 dier soort.
Men stelle zich dus voor dat men zich slechts bepale
tot de resultaten der bovengemelde 41 soorten. Over iedere
soort 3 proeven in de differente nummers! VVij gelooven, dat `
het voor ieder deskundige, azelfs voor oningewijden duidelijk
zal zijn, dat voor behoorläïce proeven van gehalte 5 jaren niet
te lang zouden zijn, indien een juist resultaat te vinden ware. i
Want men vergete niet dat het niet genoeg is tebepalen hoe- j
veel eerste product,melis of lompen, men verkrijgt; de baster-
den tot de eindelijke siroop toe moeten afgewerkt en geverifi-
eerd worden, om tot eene behoorlijke wetenschappelijke
proef te komen. Of meent 1nen dat de heeren voorstellers
niet wenschen tot de volmaalctheid te komen? Men geve .
dan acht op hunne debatten over de verschillende nummers L
‘ van den standaard, die allen bediscussieerd, ja bevochten Ik
zijn. Wij begrijpen dus zeer goed, dat Engeland dit punt
spoedig toegegeven heeft, daar men daar de overtuiging "
heeft der onmogelijkheid om juiste gegevens te vinden
Niet dat wij de mogelijkheid tegenspreken om er ten
naastenbä naar te raden, doch moet Nederland, welks raffina­ ,,
derijen, zie ons voorbeeld op pag. 37 dezer brochure, met
2 a 3 % staan of vallen, aan zulke proeven blootgesteld
worden? Wij achten dit roekeloos, zoo lang geene zeker-
heid te verkrijgen is; en jaren zijn noodig om een gemiddeld
resultaat te verkrijgen. (T)
(*) Welligt is het den hoor enansromt zeer aangenaam, dat de Neder-
landers in dit opzigt hun eigen handel en bestaan moedwillig ruïneren.
(·f·) Om onze lezers eens de onzekerheid te laten beoordeelen waarin de
heeren onderhandelaars zelve verkeeren, kopieeren wij onderstaande regelen
{lit llêt I‘€.ppOl‘b Cl€I` l”l€Cl'G11 UYTTENHOOVEN, BERG VAN MIDDELBURGH GH B`[JLE­