HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 45

JPEG (Deze pagina), 797.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

Van die uitvinding kunnen wij aan de heeren UYTTEN­
HOOVEN en MOTKE het vaderschap niet toekennen. Reeds
voor ruim dertig _jaren heeft het Engelsclie Gouvernement
gedurende twee jaren ditzelfde middel gebezigd, om tot een
vast resultaat te komen ter zake der suiker­wetgeving, en in
eene Engelsche raffinaderij voor rekening en onder contröle
der Engelsche Regering ondersoheidene suikerproeven doen
nemen, na afloop waarvan de Lord Chanoellor in het
` Huis der Gemeenten verklaarde dat men tot geen valabel
resultaat had kunnen komen, dan alleen in zooverre, dat hij
verklaren konde namens de Regering, dat, indien men 7 sl1il­
lings van de toen bestaande drawback afnam, de rafrina-
deurs geene premie meer zouden hebben.
Van dat tijdstip dagteekent dan ook het verval van den
nitnoerkandel van geraffineerd suiker in Engeland, welke
alleen bestaan bleef door de fabrieken die in bond werkten,
dat is, in entrepöt; want l9/20 der in Engeland bestaande
fabrieken werken alleen voor consumtie van Engeland zelf.
Sedert is niet meer aan zulke proeven gedacht, omdat
alle deskundigen het volkomen eens zijn, da.t het bereiken
van een zeker resultaat even moeijelijk is, als het zoo straks
genoemde vierkant van den cirkel te vinden.
De redenen daarvan zijn zeer eenvoudig. Zoodra men
in Europa eene lading suiker ontvangt en men op zekere
U gronden dergelijke proeven zoude willen nemen , derhalve
op zuiver chemische gronden, zoude men alvorens dienen te
onderzoeken, welke bewerking die suiker buitenslands reeds
ondergaan heeft? of zij met veel of weinig kalk bewerkt is?
met veel of weinig of geheel zonder beenzwart? of zij in het
luohtledige of met open pannen bewerkt is (iets dat veelal te
zien is) of tot dekking of klarifiëring (gelijk in Indie) geestrijke
dranken of andere ingredienten gebruikt zijn? Dan eerst zou
men tot een resultaat over die lading kunnen komen; ten
minste ten deele (want men weet nog niet eens of die lading
van een en denzelfden planter afkomstig is). Dit gedaan
hebbende, dient men over te gaan tot eene tweede lading of