HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 43

JPEG (Deze pagina), 625.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

43
van denkbeelden over het toekomende aanleiding geven.
Liever gaan wij daarom over tot ons achtste punt.
VIII. De conventie is in de pm/ctä/c voor den handel
niet alleen bezwarend, maar zelfs onuitvoerbaar.
Dit punt is als het ware het anker onzer hoop op den
tädigen dood der conventie na l jaar.
Het vaderschap der 6G1‘St6 Nederlandsch­Fransche
l concept­schikking komt den Nederlandschen en F ranschen
gevolmagtigden toe; deze eerste was de ergste van allen.
Pag. 12 der memorie van toelichting vermeldt:
No. 18 en 17 ..... 92 pCt.
11 16 11 13 ..... 90 11
11 12 11 10 ..... 86 Il
II 9 Il 7» • • • ¤ II
b€H6d€I1 11 7.........76 11
Volgens de wetenschap en volgens Fransche proeven
verzekert men ons dat die verhouding als waarheid moet
aangenomen worden. Doch wij mogen, al vond men
zulks naif', vragen: met welke suikersoort zijn die proeven
gGI101'I1GIl? W3.S hêt Hlêtï
Chineesch ...................... wit en bruin
Manilla .................,......... bruin ,, blond
Cochin China ................... bruin ,, wit
BGHGJTGS .... ........... . ........ II II II
Jaggery ........................ ,,
Emgeïsch meel Bengaalsch ..................... .. , ,.
M&dT&S........................... ll
Soerabaya ..................,.. bruin en wit
S3,II13,I‘3,Dg ...... ...... . .... .... II II ll
Tagal ........................... blond ,, ,,
Java hoofdsoorten Cheribon ........................ bruin ,, ,,
Bantam ........................ blond ,, ,,
;PGC3»lOIlg3,I1 . .. .. . . . ........... .. II II II
Madioen ......... ...... ... ...... II II Il
Mauritius ........................ bruin ,, ,,
RéuHIOH ................... ..... lil II II
(*) Wij stemmen dit niet toe; maar wenschen niet te vitten, en alleen
op het terrein van discussie te blijven.