HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 42

JPEG (Deze pagina), 770.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

42
kundige heeft op onzijdig standpunt de regering verzocht het
vierkant van den cirkel in materie van suikerwetgeving, in
overleg met Frankrijk en Engeland, te becij feren. Niemand,
voor zoo verre ons bekend is, heeft ter goedertrouw het
N systema der typen kunnen aanraden in het belang van den
Nederlandschen handel.
Dat aan de regering dit denkbeeld toegelagchen heeft, en
dat zij de uitvoering gewenscht heeft, kan niemand haar tot
verwijt maken. Het hoofd van het tegenwoordig ministerie *
van finantiën is ons voor de goede bedoelingen der Regering
borg, maar alle argumenten daartegen reeds a priori door
heeren onderhandelaars te zien condemneeren, is, dunkt ons,
wat sterk geprocedeerd in hunne zeer eenzijdige inzigten,
hoe fraai ook ingekleed.
De belanghebbenden hebben bij herhaling gevraagd
gelijkheid van voordeelen met de in uitvoer met hen con-
currerende natiën, nooit om typen. Die gelijkheid is hun
onthouden; want wij tarten te bewijzen, dat de Fransche
wetgevingen van 1860 à 1863 gelijk waren met de Neder-
‘ landsche, en, zonder in de onderdeelen der aanstaande wet-
geving op suiker alhier te willen treden, dewijl de ijver van
den Minister van Finantiën voor de Nederlandsche be-
langen genoeg bekend is, en Zijne Excellentie wel niet meer
zal willen doen dan de conventie eenmaal wet geworden hem
dwingen zal voor te stellen, zij het ons nog vergund onze
lezers te verzoeken te herlezen, wat wij pag. 28 tot 320 nzer
vroegere brochure schreven , waarvan wij ook na de pagina’s
13 en 14 van het rapport der heeren onderhandelaars, dat
ons tot heden niet duidelüh is (*), geen woord terugnemen.
De strijd over die punten zal echter misschien weldra
tot het verledene behooren en zoude ligt tot verwarring
(*) Evenmin als de defensie der heeren urrrnnnoovnn, mine VAN Minnen-
BURGH en BIJLEVELD aangaande de surtaxes in Frankrijk, die bij ons en bij
velen die die stukken lazen, een zonderlingen dunk van de handolskennis
l der heeren onclerhandelaars gaf