HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 41

JPEG (Deze pagina), 769.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

41
fabel van den vos en den raaf) op het slot hunner memorie
pag. 27 beantwoord.
Zondernu in materie van handel te kunnen voorzeggen op
welke wijze de Nederlandsche raffinaderijen debiet voor hare
_ producten zullen verkrijgen, vermeenen wij met ernst toch
te mogen vragen: waarheen? Binnenlands onmogelijk meer
dan de behoefte van de natie strekt, welke in suiker niet groo-
teir dan 13 millioen Ned. ponden is, doch bij minder gebruik
` van 9 à 10 millioen ponden stroop wel wat toenemen kan; de
Middellandsche zee voor ha.ar langzamerhand gesloten;
Frankrijk en Engeland desgelijks ; de Oostzee reeds jaren
lang afgesloten door hooge regten. Omgeven door beetwortel
producerende landen is de toekomst voor ons zeer donker, en
wel vermeenen wij aan de regering de vraag te mogen rigten:
waarheen?
En thans gelieve men te herlezen, wat op pag. 12 tot 18
onzer vorige brochure vermeld staat aangaande de onmoge-
lijkheid, dat de Nederlandsche markt in hare exceptionele
positie eene suikermar/ct van den eersten mug kan blüven,
indien de fabrieken niet meer kunnen bestaan. De heeren
onderhandelaars hebben echter onze en welligt nog an-
dere bezwaren voorzien en reeds te voren trachten te be-
antwoorden. Op pag. 26 zeggen zij:
ulntusschen voorzien wij , dat er raflinadeurs en belang-
, ehebbenden zullen zijn, die even als dit bij elke voordragt
I/tot verhooging van den accijns heeft plaats gehad, welligt
«/ook nu weder als een te verwachten gevolg van het bekrach-
utigen der onderwerpelijke internationale overeenkomst, den
uondergang hunner industrie en van den Nederlandschen
r/suikerhandel zullen voorspellen. Overigens is dit niet
venkel met hen het geval. Telkens en overal waar sprake
I/is van het intrekken of verminderen van eene bescherming
vvoor welken tak van nijverheid ook, ziet men die voor-
»/spellingen regelmatig terugkeeren."
Als onderhandelaars was voor hen hunne taak volbragt,
ook zonder die periode; maar geen belanghebbende des-