HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 40

JPEG (Deze pagina), 765.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

40
veel geld geven ( men herdenke de laatste Novemberveiling,
alwaar toch verscheidene vreemde koopers waren, en
bijna onverrigter zake vertrokken); als dat niet zoo ware,
waarom heeft dan de uitvoerhandel gemiddeld nog niet
meer dan voor een vierde deel geeoncurreerd? Zonde men _
ons nu willen toegeven, dat de Nederlandsche raflinadeurs
f l per l0O Ned. ponden te veel geven, zoo is dit over circa
50 mill. pondenjaarlijks door de N. H. M. geveild _f500,000
voor den Minister van Koloniêbz, in aftrek van hetgeen de `
suikerbelasting te weinig opbragt voor den Minister van
Finantiën. Is het te veel gecalculeerd? Nu dan nemen wij
f à per l0O Ned. ponden en men geve ons dan ten minste
à millioen guldens toe, hetwelk de Minister van Kolonien te
veel ontvangt van zijn collega van F inantiën. De Neder-
landsche koopers betalen dus dat voorregt, maar wij willen
dan ook de reden daarbij zeggen WE»2I«I‘OII1 zij dat kunnen
doen. Hebben immers de vreemde koopers om hier te koo-
pen ook niet te betalen commissie, expeditie (geen courtage,
want die betaalt de verkooper gewoonlijk), vracht, assuran-
‘ tie enz.? Kan men dat op minder dan 5 % stellen? daarom.
moesten zij weg gaan; daarom konden zij niet concurreren
met den Hollander die thuis was. Maar wij gaan nog ver-
der. kunnen nog wel wat toegeven van onze rekening.
Men bedenke dan , dat de vreemden in het omgekeerde geval
ook thuis zi_jn, dat de Nederlander fusten te koopen heeft _
om zijne geraffineerde waar te verkoopen naar Frankrijk
en Engeland. De heeren onderhandelaars hebben zich mis-
schien eene stad als Straatsburg of wel Rijssel of Parijs
gedacht, digt bij de grenzen, gemakkelijk te bereiken. Is
dan 7 % onkosten te veel gerekend en 3 % goedkooper
inkoop mogelijk, (juist in strijd met de waarheid en met
die enorme bescherming als stapelplaatsen) nu dan liggei
zij nog 4 % achter om in landen te concurreren zoo .;
Frankrijk en Engeland, die ook te veel hebben.
Wij achten dus hiermede den sohoonklinkende volzin
v der heeren onderhandelaars (die ons deed denken aan de