HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 39

JPEG (Deze pagina), 719.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

39
voor uitvoer kunnen werken, want, wij herhalen dit, de
Engelsche rafïinaderijen werken hoofdzakelijk voor hunne
eigene consumtie van 27 millioen zielen, etende 18ä Ko., de
Nederlandsche voor eene eigen consumtie van 3% millioen zie-
len, etende 4 a 6 Ko. Zoowel naar Engeland als naar Frank-
rijk zal toch wel de nederige commissie van een Nederlandsch
exportatiehuis l %, ja dikwerf
ä % berekend mogen Worden;
` VGI`d€I‘ Ji 1/ CO1I‘t3.gG,
à U schepingskosten,
2% H voor fusten ,
à Il assurantie,
2 ” vracht,
à ” lossingskosten,
maakt 7 %, die de Nederlander vergeleken met den:
vreemden raiïinadeur in diens eigen land achter liggen zal.
En wij schroomen 11iet het te zeggen, dat de concurrentie on-
mogelijk zal blijken te zijn. De heeren onderhandelaars zul-
len welligt, zooals ook andere minder in den suikerhandel in-
gewijden, wijzen op de zekerheid, die de Nederlandsche
raflinaderijen hebben, zooals men het met grooten ophef
noemen wil, dat Nederland toch in elk geval de stapclplaats
van de J ava aanvoeren zal blijven , dat immers bij het laatste
voorstel van Indiesch tarief de G % uitgaande regten als be-
° scherming voor den Nederlandschen suikerhandel behouden
zijn, dat dit f l per 100 Ned. ponden bedraagt, en dat dus
de Nederlandsche koopers door die bescherming (’t is aardig,
er is toch nog altijd eene kleine bescherming in Neêrlands
_ handell) de gelegenheid hebben om lager te koopen dan hunne
naburen! Goed geredeneerd! als men dat zegt. Wi nemen het
over, maar luister eens naar ons antwoord. Hebben de andere
natiën niet evenzoo altijd kunnen koopen op onze markten.
Waarom deden zij het dan niet? inkomend of uitgaand regt
bestaat immers niet. Wij hebben de redenen ontvouwd in
onze vorige brochure. Omdat de Hollandsche lcoopers te