HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 38

JPEG (Deze pagina), 722.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

38
welke in l() maanden 59,298,634 Ned. ponden bedroeg.
Indien men nu tegen elkander over stelt de algemeene
Belgische en de Nederlandsche uitvoeren van gerafïineerd
suiker in 10 maanden der 3 laatste jaren, dan vinden wij die
URVOBYCU I Belgie. N eclerlcmcl.
1862 ........... . ...... 16,878,591 54,664,415 Ned. ponden.
1863 ,................. 15,208,328 55,496,348 II II
1864 .................. 6,878,591 59,298,634 II ll
en dan vragen wij , of wij het regt hadden op Pag. 21 dezer «
brochure te zeggen, dat Belgie, gebukt gaande onder nadee-
liger wet voor de fabrieken dan Nederland, door de andere
landen op sleeptouw genomen wordt, en dat het hier alleen
geldt eene conventie van Nederland met Frankrijk en
Engeland?
Doch tevens ziet men het zwakke punt van dien
zelfden Nederlandschen handel, die geheel alleen steunt op
57;% % uitvoer naar Engeland. Want wat blijft daarna over?
naar de Middellandscïze Zee:
slechts 17,813,175 Ned. p. in 10 maanden van 1864, tegen
. in 10 maanden van 1863 21,484,543 II II
I, 10 II II 1862 28,295,325 ll Il
De uitvoeren van Nederland naar alle landen, buiten
Engeland en de Middellandscïze Zee, bedroegen derhalve:
in 1862 slechts .......................................... 7,728,018 Ned. p.
door de tijdelijke verandering in Rusland in 1863 22,783,563 II ll
en in 1864 ................................................ 7,503,045 ll II
Men ziet dus hoe afhankelijk Nederland reeds is, zoo- '
wel van Frankrijk door de concurrentie in de Middellandsche
Zee, en van Engeland door het veranderen der Engelsche
wet op suiker.
Ook voor den minst ingewijde zullen wij er derhalve _
niet op behoeven te wijzen, wat het lot van Neêrlands export-
handel in geraffineerd en dus van de Nederlandsche raffina-
derijen worden moet, wanneer zij in even nadeeligen
toestand als de Engelsche komen, dat is, dat zij niet meer
(*) Men herleze op dit punt pagina 24 onzer vorige brochure om de
achteruitgang van onze uitvoeren van geraüïneerd suiker te beoordeelen.