HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 37

JPEG (Deze pagina), 737.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

37
want men vergete niet dat Frankrijk (zie pag. 8 dezer bro-
chure) tot heden in zich zelf nog altijd ongeveer 119 mil-
lioen te veel heeft voor zijne eigene oonsumtie, en dus
Nederlandsche suiker nog niet behoeft. Welke geheime
kunsten en meerdere wetenschap boven hunne naburen
schrijft men dan toch aan de Nederlandsche raffinaderijen
toe? Voorzeker is het voor haar zeer vereerend door hare
. landgenooten voor zoo knap gehouden te worden; maar eene
i eenvoudige becijfering kan die meening toelichten, want
de tijd der geheimen van dien aard is voorbij. Men denke
zich eene Nederlandsche raffinaderij met een kapitaal (zoo
werkend kapitaal als gebouwd eigendom) van f 1,200,000 ,
die 10 millioen Ned. ponden in één jaar verwerkt en per
saldo een voordeelig slot vindt van f 100,000, (die voor-
deelen denke men zich niet jaarlijks, want dan werden
­ waarschijnlijk nog meer fabrieken gebouwd) dan is dit
over de 10 millioen verwerkte ponden fl per 100 Ned. ,
ponden of 3 % ongeveer; maar over het kapitaal van
f 1,200,000 geven f 100,000 eene rente van ruim 8% % door
de spoedige verwerking. Zoude men nu ook denken, dat die
E fabriekant kan opwerken een verschil van 7è % of ruim
f 2% per 100 Ned. ponden, om in plaats van Frankrijk de
Middelandsche Zee te voorzien, of met Frankrijk op eigen
terrein te concurreren Tot zooverre het debiet in
* Frankrijk. Gaan wij naar Engeland. De uitvoerstaten van
, gerqjineerd suiker over de 10 maanden van de 3 laatste jaren ·
( zijn bekend. Wij trekken daaruit dat door Frankrijk,
Belgie en Nederland uitgevoerd werden naar Engeland:
1862. 1863. 1864.
Frankrijk ,..... -­- 8,390,738 12,787,648 Ned. pond.
Belgie ..... 4,218,260 2,989,790 1,798,857 u II
lTederZcmcZ ...... 17,641,072 11,128,242 33,982,414 U ·.
Die 33,982,414 Ned. ponden zijn 5'Yà % van den geheelen
j uitvoer van gerafüneerd suiker uit Nederland in 1864,
(’*) Zie de onkosten om in Frankrijk zelve te concurreren pag. 39.