HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 35

JPEG (Deze pagina), 752.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

35
boven No. ll a 12. De beetwortelsuiker (eene productie
van gemiddeld 150 millioen), die telkens uitbreiding
verkrijgt, levert gemiddeld No. 13. Die cultuur te be-
vorderen en uit te breiden wordt in vele departementen
eene levensvraag voor Frankrijk, en derhalve is de ont-
hejing van bruine en blonde soorten en het bezwaren van
wit suiker in het belang van Frankrijk, want Java levert
No. 15 dooréén en gelijk men gezien heeft voor het groot-
i ste deel No. 15 è. 20.
VI. Onze zesde beschouwing was:
Is het denkbaar dat eene algemeen gelijke wetgeving op
suiker tot stand komt?
Aan het einde onzer vorige brochure wezen wij er op,
met welke reuzenschreden de beetwortelsuiker-cultuur voor-
waarts gaat.
Nederland heeft ten sterkste te verdedigen de belangen
van kolonien en handel; Engeland handel en kolonien;
Frankrijk landbouw, handel en kolonien; Belgie landbouw
en nijverheid; Spanje heeft zijne groote bezittingen Cuba
en Portorico. Zal dit land zijne kolonien, waarbij het
zelf het minste handelsbelang heeft, gaan benadeelen ,
gelijk Nederland J ava wil opoferen? Wij weten het niet!
Behalve Denemarken, dat St. Croix bezit, en Spanje voor
Manilla , welke beide kolonien door de bescherming aan
bruin suiker verleend voordeel hebben , heeft bijna geheel
Europa belang bij beetwortelsuiker. Rusland, het Tolverein
en Oostenrijk breiden hunne beetwortel­cultuur steeds uit ,
tegelijk met Frankrijk. Hebben deze koloniale en overzeesche
belangen te verdedigen? Hoe zal het dan denkbaar zijn, dat
aller belangen zich vereenigen , tenzij dat zij daarin kunnen
zien, gelijk wij, de ruïne van dien zelfden overzeeschen handel
en kolonien ten voorcleele van de beetwortel­cultuur , die
altijd is en zal blijven de concurrent van koloniale suiker;
(ii) Met opzet plaatsen wij de belangen der rijken, zoo als ze onzes
inziens bestaan en volgen.
l