HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 34

JPEG (Deze pagina), 774.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

34
hebben moeten opgeven. Zij werken op kleine uitzon-
deringen na geheel voor binnenlandsch gebruik; de heer
GLADSTONE heeft bij de invoering der wet van april dezes
jaars dit herhaald. Engeland wil en zal bruin, blond en alle
soorten aannemen naar de waarde, omdat de Engelsohe
handel relatien 1110913 en Wil hebben met alle volken der
aarde. Engeland verzekert zich daardoor den uitvoer van
zijne geheele industrie, van manufacturen, machinerien en
van alle zijne producten van wat aard ook, te gelijk met i
zijn staatkundigen invloed. Engeland accepteert daarvoor
alle voortbrengselen der wereld: alles is geld waard;
maar daarbij zit het beginsel voor van lage regten; het beste
wit betaald zelfs als geraffineerd suiker 12/10: f 15,60
per 100 Ned. Ponden, terwijl Nederland spreekt van f 27,
maar Engeland behoeft ook geen kunstmatig middel voor
uitvoeren te zoeken ten gevolge van de groote consu­·
merende krachten der Natie. Immers, Engeland heeft met
27 millioen zielen slechts 150 millioen Ned. Ponden te
veel, terwijl Nederland met 3% millioen zielen 92 millioen
‘ Ned. Ponden te veel heeft. Onverschillig is het den heer
GLADSTONE een minimum te bepalen: door de massa
krijgt de schatkist alle hare behoeften op honderd verschil-
lende wegen. Willen de heeren onderhandelaars ons nu
den weg wijzen tot die grootheid en onafhankelijkheid van
Nederland, en hun betoog hierbij voegen, hoe daartoe te
geraken?
Geheel andere zijn de belangen van Frankrijk , en toch
heeft Frankrijk mede groot belang, dat Nederland (en Belgie
op het sleeptouw) toetrede tot de typen en tot gelijke
accijns­systemen.
Frankrijk is een landbouwend rijk en tevens maritime
mogendheid ; het belang zijner kolonien is en kan niet zoo
groot zijn als de welvaart en de rust binnenslands, en als zijn
bestaan als groote mogendheid. De Fransche kolonien Gua-
deloupe, Martinique en Réunion leveren, except een deel van
het eiland Réunion dat wit centrifuge (sucre d’usine) levert,
blond en bruin suiker tot aan No. 14 a 15, gemiddeld niet
1 l