HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 33

JPEG (Deze pagina), 779.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

tot den wensch van opheffing der bescherming de behoefte
van de schatkist. De 1Vaz‘ie wil niet consumeren bij matige
regten; om dus de schatkist te vullen moet men
komen tot verhooging van regten oi` e>ea~mindei·ing van handel ,
ten gevolge van in/corting van ooordeelen voor de fabrie~
kanten. Tusschen die twee is geene keus; want opheiiing
van belasting baat de schatkist niet. De Nederlandsche
Minister van Finantien eischt meer geld van de suiker,
` 0m het onder een anderen vorm af te nemen van zijn collega
van Kolonien; en wel degelijk trekt de Zllinister van Finan-
tien een wissel op dien van Kolonien, doch slechts zooverre
als het wit suiker No. 15 à 18 aangaat, en ook voor No. li)
à. 20, voor zooverre dit nu door den Minister van Kolonien
voortaan niet geweigerd, en voor rekening der fabrieken op
J ava gelaten zal worden, als in Engeland gelijkgesteld met
gerajineerd suiker , in Frankrijk, Belgie en Nederland,
wordt de conventie bekrachtigd, spoedig evenzoo, of althans
bijna als geraffineerd te belasten. Wij komen hierop pag. 52
en 53 terug.
De overige schade dragen de Fabriekan ten op J ava mede
direct, voor zooveel geen uitweg, gelijk thans, voor wit
suiker naar Perzië hebben, en de Schach van Perzië het nog
niet ten opzigte der toekomstige gelijkheid van regten op
suiker over de geheele aarde met de overige Regeringen
g· volgens art. 19 der conventie eens zal. zijn geworden. Men
versmade dus de hulp van een Oostersch Vorst niet; hij
kan in de ure van gevaar nog goede diensten doen.
Geheel anders denkt en handelt Engeland. Men leze
de memorie van de heeren UYTTENHOOVEN en MOTKE over
de onhandelbaarheid der Engelsche Regering, waarop alle
plannen der ongelukkige conventie bijna waren afgestuit.
Met andere woorden zegt Engeland: mijne typen , mäne ver-
deeling moet gij aannemen of er komt niets van. En waarom
kan C11 zal Engeland dit doen? Engeland heeft sedert jaren
alle bescherming aan zijne raffinaderijen ontzegd, waardoor
deze de concurrentie met Frankrijk, België en Nederland