HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 32

JPEG (Deze pagina), 693.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

32
handel die 10 of 20 millioen meer overblijvend Java suiker
moeten kumwn wegnemen. Doeh is het niet duidelijk, dat
dan dat gedeelte zooveel lager in prijs aan dien uitvoer-
handel zal moeten verkocht worden als de onkosten be-
dragen, welke die uitvoerhandel te betalen heeft om hier te
koopen? W`elk deel der Java suiker zal dan daaronder het
meest lijden? lmmers het wit suiker No. 17 en 18 en
ook voor een deel No. l9, welke nummers tot heden
door onze fabrieken gebruikt worden tot dekking van hun `l
geraffineerd, en welke men nu wil verdringen door bruine
soorten tot lagere regten hier toe te laten. Die onkosten
voor den uitvoerhandel bestaan in commissie, vracht, expe-
ditie en andere kosten, te zamen 5 % beloopende. Voor
elke l() millioen Java suiker zal men dus gemiddeldf l.,8()
per lOO N ed. ponden minder maken, hetgeen op elke
10 millioen Ned. pondenf 180,000 minder oplevertt Aan-
genomen nu dat de regering voor de helft eigenaresse is van
die aanvoeren, zoo is dit een verlies van f9(),OOO voor de
Regering. Doch men vergete niet dat het bij dit verlies
­ niet blijven kan, zoo als wij onder ons IX<l€ punt zullen
aantoonen, devvijl de vreemde natiën in hetzelfde geval zullen
verkeeren.
Wij hadden dus wel degelijk gehoopt op het betoog van
de heeren onderhandelaars, waarbij zij ons zouden be-
wijzen, hoe zij de relatien met Manilla, Cuba, Brazilie, Mau- ·
ritius denken te onderhouden en uitvraehten aan de Neder-
landsehe of ook vreemde schepen te geven, gelijk wij later
zien dat Engeland doet (zie pag. Dit betoogen die
heeren niet, dewijl zij waarsehijnlijk geen uitvraehten zul-
len weten, tenzij in het klein, en hun de bezwaren van den
handel niet zoe dagelijks bekend zijn, als aan ons en den
handel zelven.
V. `Wij komen thans tot de vijfde vraag:
llïaarirz verschilt het belang rom Engelcmd en Frankrijk
met dat ran ]7@cZ<zrZm2d?
Ten eerste dan Engeland. ln Nederland is de aanleiding